ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 چهارشنبه, 29 خرداد 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ماده ٣- صندوق برای مدت نامحدود تشكیل شده است .
ماده ٤- مركز اصلی صندوق در .............. است و صندوق می تواند پس از كسب موافقت با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج كشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.
ماده ٥- موضوع صندوق انجام كارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی و بشرح زیر می باشد.
الف -پرداخت وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت موازین شرعی .
ب - دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا
ج - وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول نمایندگی و وكالت
د - اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو و كیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف اسلامی ( انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.)
ه- افتتاح حسابهای پس انداز و جاری ویا هرنوع حساب بدون بهره دیگر
و- انجام عملیاتی از قبیل اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول حفاظت وصایت قیمومت و وكالت
ز- از آنجا كه كلیه اهداف و فعالیتهای صندوق منحصرا در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و كیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات كشوری و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود.
تبصره ١- طرحها برنامه ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یكی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ٢- صندوق و اعضا وابسته به آن بنام صندوق حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارد.
تبصره ٣- صندوق و اعضائ وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
تبصره ٤- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه هیات مدیره پس از موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا می باشد.
ماده ٦- سرمایه صندوق ............. ریال است كه توسط موسسین و مردم تامین گردیده است.
فصل دوم - اركان صندوق
ماده ٧- اركان صندوق عبارتند از : هیات امنا هیات مدیره و بازرسان كه تابع مقررات كلی اساسنامه خواهند بود.
ماده ٨- هیات امنا صندوق مركب از ٢٩ نفر است كه از سوی موسسین انتخاب می شوند این هیات بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشد.
ماده ٩- هر یك از اعضا هیات امنا باید در هنگام حیات خود یك فرد متدین و مورد اعتماد را كه دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید كه بعد از وفات وی بعنوان عضو هیات امنا انجام وظیفه نماید عضو مذكور باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هیات امنا قرار گیرد و بهمین ترتیب هر كس كه بعدا به عضیت هیات امنا برگزیده می شود باید جانشین خود را به ترتیب ذكر شده معین و معرفی نماید بطوریكه تكالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.
تبصره ١- چنانچه هر یك از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین ومعرفی جانشین و یا از ادامه همكاری به هر صورت وبه هریك كیفیت خودداری نماید هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اكثریت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذكور خواهد پذیرفت .
تبصره ٢- امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود كه عضو ممتنع كتبا انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و در غیر اینصورت با اخطار كتبی هیات امنا چنانچه ظرف ١٥ روز عضو مذكور حاضر به ادامه همكاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیات امنا مستعفی تلقی می شود و هیات امنا برای انتخاب جانشنی او تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ٣- چنانچه اكثریت هیات امنا تشخیص دهند كه یكی از اعضا هیات امنا یا جانشین او فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است ویا بعدا این تغییر در وی بوجود آید شخص دیگری را كه واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با اكثریت آرائ به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود.
ماده ١٠- هیات امنا حداقل هر سه ماه یكبار برای رسیدگی به امور صندوق تشكیل جلسه خواهند داد دعوت از اعضا هیات امنا بوسیله رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس بعمل خواهد آمدو در مورد ضروری اعضا هیات امنا یا هیات مدیره ویا بازرسان می توانند هیات امنا را دعوت كنند.
تبصره: جلسه هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
ماده ١١- دعوت هیات امنا بوسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر بعمل خواهد آمد فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل ٥ روز باشد.
ماده ١٢- تصمیمات هیات امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ١٣- وظایف و اختیارات هیات امنا عبارت است از :
رسیدگی به ترازنامه و ییلان استماع گزارش بازرسان انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق اصلاح اساسنامه بجز مواردی كه مربوط به اهداف و مدت صندوق است تامین زمان احتمالی تعیین خط مشی صندوق انحلال تصفیه
ماده ١٤- هیات مدیره صندوق دارای حداقل ٧ نفر عضو اصلی و ٥ نفر عضو علی البدل خواهد بود كه توسط هیات امنا از بین اعضا یا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب می شوند
ماده ١٥- شركت اعضا هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده ١٦- در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضا هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ١٧- صاحبان امضا اعضا اصلی هیات مدیره و كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده ١٨- هیات مدیره باید در نخستین جلسه خود كه حداكثر یك هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشكیل خواهد شد از بین خود یك نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یك نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب نمایند.
ماده ١٩- انتخاب مجدد هر یك از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره بلامانع است.
ماده ٢٠ هیات مدیره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل هر ١٥ روز یكبار تشكیل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت كتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیرعامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره تشكیل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشكیل جلسه هیات مدیره حداكثر سه روز خواهد بود.
ماده ٢١- جلسات هیات مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود كه حداقل با حضور دوسوم اعضا تشكیل شود هر گونه تصمیم با رای مومافق اكثریت مطلق هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده ٢٢- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانكها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری وصول مطالبات و پرداخت دیون صنوق قبول تعهد ظهرنویسی ویا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیاراتدر كلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی و دیوان كشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وكیل با حق توكیل غیر ادعای جعل و انكار نسبت به سند طرف واسترداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و كیل با حق توكیل
غیر ولو كرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها تعیین میزان حق الوكاله انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كلیه امور دعوی خسارت جلب ثالث و دفاع از آن دعوی متقابل و دفاع از آن درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به اجرای مصوبات هیات امنا قبول یا رد هدایات و وجوه بلاعوض یا كسب اختیار نام در نوع مصرف آن .
ماده ٢٣- هیات مدیره باید ازبین خود یاازخارج یك نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نمود ه و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین نماید مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و درحدود اختیاراتی كه ازطرف هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد .
ماده ٢٤-اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولی درهرحال انتخاب مجدد او برطبق مقررات این اساسنامه بلامانع است
ماده ٢٥- مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام ویا معاون انتخاب نموده و باقبول مسئولیت كامل تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به اویا هریك ازكاركنان صندوق تفویض نماید .
ماده ٢٦- هیات امنا یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل برای مدت یكسال ازبین خود یا ازخارج انتخاب می كنند.
ماده ٢٧- بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملكردصندوق و درباره صحت دارائی وعملكرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران دراختیار هیات امناگذاشته اند كتبا اظهار نظرنماید.
ماده ٢٨- درصورت فوت یااستعفا یامعذوریت بازرس اصلی یاسلب شرایط ازاوبازرس علی البدل بجای اوانجام وظیفه خواهد نمود .
ماده ٢٩- بازرس می تواند درهرموقع و بهرگونه رسیدگی و بازرسی رادرمورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه رامطالعه كرده و مورد رسیدگی قراردهد و درصورت لزوم تقاضای تشكیل جلسه فوق العاده هیات امنا را بنماید .
ماده ٣٠-هیات مدیره و بازرسان تازمانی كه جانشین انها ازسوی هیات امنا تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خودباقی خواهند بود .
فصل سوم -سال مالی - انحلال و تصفیه
ماده ٣١- سال مالی صندوق ازاول فرودین ماه هرسال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی صندوق ازتاریخ ثبت تاپایان اسفند همان سال است.
مده ٣٢-انحلال و تصفیه : چنانچه بعللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیات امنا بااكثریت سه چهارم مجمئع ارا ٥ نفر راازبین خود یااعضاهیاتمدیره یاخارج تعنوان هیات تصفیه انتخاب می نمایند .
ماده ٣٣-هیات تصفیه پس ازرسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی هاو تعیین دارائی مسلم اعم ازمنقول وغیرمنقول و وصول مطالبات باقی مانده دارائی صندوق راباتصویب هیات امنا و بانظر نماینده ولی فقیه به یكی ازمراكز خیریه واگذارخواهدكرد .

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما