ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 چهارشنبه, 13 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394ث

ماده ١ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در تعریف علامت تجارتی مقرر می دارد:
(علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش - تصویر - رقم - حرف- عبارت - مهر- لفاف وغیره آن كه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممكن است یك علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یك شهر و یا یك ناحیه از مملكت اختیار شود.)

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،

از ماده فوق مستفاد می شود كه نوع علامت جنبه حصری ندارد بلكه با توجه به ابتكار از افراد برای شناسایی محصولات واحدهای تولیدی صنعتی یا خدماتی مانند حمل ونقل زمینی هوایی یا دریایی به صورت كلمات حروف ارقام تصاویر افراد عادی یا دانشمندان ویا به صورت آهنگ باشد.

علامت تجارتی نه تنها باید با سایر علائم تجارتی تمایز و تفاوت داشته باشد و با نوع و جنس كالا نیز ارتباط تنگاتنگ نشان دهد بلكه باید توام با ابتكار و نوآوری ترسیم و تنظیم گردد و از اسامی عام وگمراه كننده در علامت استفاده نشود مثلا كلمه (شكر) را كه عام و ویژه كالا و جنس خاص است نمی توان به عنوان علامت انتخاب نمود.
اول - خصوصیات علامت تجارتی
علامت تجارتی باید جدید ابتكاری و قابل انتقال بوده و گمراه كننده نباشد.
١- جدید بودن علامت تجارتی
منظور این می باشد كه علامت مورد استفاده بر روی محصول كه برای ثبت ارائه می شود از حیث شكلی باید جدید بوده و سابقه ثبت واستعمال توسط دیگران را نداشته باشد. در علائم مركب ممكن است در اجزا دو علامت مركب از یك كلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یكسان و مشابه نباشند به نحوی كه جز مشترك و مشابه دو علامت میان صاحبان آنها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.
شایان ذكر است كه با توجه به جدول طبقه بندی كالا هرگاه برای نوعی كالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود شخص دیگری كه پس از انتخاب علامت مذكور بخواهد برای كالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده كند با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهدشد.
٢- ابتكاری بودن علامت تجارتی
از خصوصیات دیگر علامت تجارتی ابتكاری بودن آن است یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شكلی باشد اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی كند و آثار خوب تجارتی یك علامت ابتكاری را در بر نمی گیرد . از طرفی دیگر ابتكاری بود ن علامت تجارتی ایجاب می كند اسامی عام (مانند كلمه شكر) به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینكه به كار بردن خطوط هندسی به شكل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام كه نشانگر كیفیت جنس باشد جنبه ابتكاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع كالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت خالی از اشكال خواهد بود.(مانند: عطر شماره ١١٤).
٣- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری
علامت تجارتی نباید طوری ترسیم گردد كه در نظر مشتری ایجاد اشتباه كرده و وی را در تشخیص و تمییز علائم تجارتی دیگر كه قدری با هم مشابهت دارند دچار سردرگمی و انتخاب نادرست كند. ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممكن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجارتی برای كالایی مشخص كه در اصل بین كالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد صورت پذیرد به نحوی كه مصرف كننده به تصور اینكه كالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع مبدا جنس دچار اشتباه شده و در انتخاب و خرید كالا گمراه گردد.
٤- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی
با توجه به ماده ١٢ قانون ثبت و علائم و اختراعات كه مقرر می دارد: (علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود كه موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد) مستفاد می شود كه علامت تجارتی قابل انتقال است. اما برای آن كه این انتقال نسبت به اشخاص ثالث معتبر تلقی گردد. نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.
ماده ١٤ آیین نامه قانون ثبت علامت و اختراعات نیز در این مورد چنین می گوید:
(تغییرات مربوط به علامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت همچنین مربوط به تغییرات نشانی و تابیعیت و نماینده قانونی او در ایران رسمیت نخواهد داشت مگر اینكه در ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات در روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد ثبت تغییرات به موجب اظهارنامه رسمی به امضا صاحب علامت یا نماینده قانونی او به عمل خواهد آمد...)
شایان ذكر است كه به موجب آیین نامه مذكور اظهارنامه در٣ نسخه تنظیم شده و شماره ثبت علامت در ایران نام اقامتگاه و تابعیت مالك جدید و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنا اداره مالكیت صنعتی همچنان كه عهده دار مراحل تقاضای ثبت اولیه علامت می باشد رسیدگی و نقل و انتقال علامت تجارتی را نیز اقدام می نماید. در صورتیكه نقل وانتقال علامت تجارتی با سند عادی یا رسمی صورت گرفته باشد متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال علامت مدارك مزبور را نیز به اظهارنامه خود ضمیمه نماید و چنانچه علامتی در خارج از كشور به ثبت رسیده و صاحب آن بخواهد علامت مزبور به ایران انتقال دهد مكلف است رونوشت مصدق ثبت علامت در خارج ازكشور را به اظهارنامه خود پیوست نماید. (مستفاد از تبصره ماده ١٨ آ.ق.ث.ع.و.ا).
دوم - انواع علائم تجاری
انتخاب و ثبت علامت تجارتی تابع شرایط خاصی است كه در قوانین كشورهای مختلف با توجه به عرف جامعه عفت عمومی اخلاق حسنه مصالح كشور و رعایت مسائل مذهبی و اخلاقی محدودیت هایی برای آن پیش بینی شده است.
در این قسمت ضمن بررسی علائم ممنوع انواع علامت تجارتی را با در نظر گرفتن موارد فوق بیان می داریم:
١- علائم ممنوع
به موجب ماده ٥ قانون ثبت علائم و اختراعات زیرممنوع است:
- پرچم مملكتی ایران و هر پرچمی كه دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجارتی منع كند.
- علامت هلال احمر - نشانها - انگ های دولت ایران
- پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اكبر
- كلمات و یا عباراتی كه موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی وامثال آن
- علامت موسسات رسمی مانندهلال احمرو صلیب احمر و نظایر آن.
- علائمی كه مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
٢- علائم تجارتی صنعتی و خدماتی
درماده ١ ق.ث.ع.و.ا. علامت تجارتی درمعنای عام آن به كار رفته است و شامل هر گونه نشانه ای كه برای امتیاز و تشخیص محصولات تجارتی و صنعتی و خدماتی و بالاخره محصولات مربوط به صنعتگران تجار و كشاورزان استعمال می شود.مثلا ((شهروند)) كه علامت تجارتی فروشگاه شهروند است برروی كلیه اشیا فروشگاه مزبور الصاق می شود . علامت ممكن است برروی محصولات كارخانه نصب شود مانند : شربت سرفه (اكسپكتورانت) كه برروی محصول الصاق می گردد. علات صنعتی نشانگر محصول معین و جنس آن میباشد مانند محصولات بهداشتی (داروگر). همچنین ممكن است علامت صنعتی كارخانه ای متعددباشد. شایان ذكر است كه علائم صنعتی محصولات موجب تشخیص تمییز كالاهای مشابه اما با تولیدمتفاوت میگردد. مانند : (صابون نخل و زیتون) . درضمن موسسات خدماتی - تجارتی نیز برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان و جذب مشتری علامت صنعتی انتخاب می نمایند. مثلا می توان درمورد خدمات حمل و نقل كلمه (هما) و از خدمات قالیشویی كلمه (شربت اوغلی) را به عنوان علامت تجاری نام برد.
٣- علائم فردی جمعی ساده مركب یا صوتی و تصویری
علائم فردی برای اشخاص معین حقیقی یا حقوقی استعمال می شود. و مشخص كننده محصولات تجارتی متعلق به آنها می باشد مانند (ارج) اما علائم جمعی برای تمییز محصولات معین یا اشخاص تهیه كننده از آنها استفاده می شود مانند(سبلان) كه برای تشخیص و تمییز (عسل) آن منطقه (به طور كلی و بدون توجه به شخص معین ) از محل دیگر می باشد و یا قالی كرمان كه از علائم جمعی است.
علامت ساده ممكن از ١ با چند كلمه یا حرف تشكیل شود مانند (١ و ١) و یا به صورت نقش و تصویر باشد مانند علامت (سوسمار) بر روی مداد .
در علامت مركب معمولا كلمه و نقش باهم به صورت تركیبی استفاده می شوند . همچنین علامت ممكن است به صورت تصویری باشد مانند: منظره طبیعی كوه (سبلان ) یا كوه (دماوند) برای تبلیغ آب معدنی و عكس دانشمندی همچون (پاستور) برای تبلیغ دارو.
علامت ممكن است به صورت صوتی و غیر مادی معرفی گردد مانند آهنگ های موسیقی برای تبلیغ كالا كه از رادیو یا تلویزیون و گاهی هم به همراه شعر پخش میشود.
سوم - اسم تجارتی
به موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی كه ثبت آن الزامی شناخته شود . بدین ترتیب تاجر می تواند برای معرفی كالای خود از اسم تجارتی استفاده كند . گاهی نام تجارتی كالا با اسم تجارتی یا علامت ساخت آن ادغام و به یك شكل شده و برای شناساندن خود محصول به كار می رود به عنوان مثال محصول ( آدامس ) كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجارتی استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می كند و این نوع علامت را در انگلیسی و درفرانسه نامیده اند. به هر حال ممكن است اسم تجارتی غیر از نام تاجر باشد مانند فروشگاه گل یاس .
انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد كه مشتریان را در تشخیص كالا گمراه كند . همچنین اسم تجارتی ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده كرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده كننده اخیر یكسان باشد ( مستفاد از مواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجارتی قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت ٥ سال می باشد . برند تجاری
(مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت.) .
ثبت اسم تجارتی مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع عند اللزوم اعتراض به ثبت اسم تجارتی مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند .
ثبت تجارتی ها نباید با ثبت اسم تجارتی اشتباه كرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر می یابد ولی اسم تجارتی با بقای خود نشانگر ادامه كار موسسه یا تجارتخانه می باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر میدارد: (وزارت ادلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوی مربوط به اسم تجارتی را معین خواهد كرد. دراین زمینه دراجرای مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحات بعدی در بند ٢ ماده اول خود اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی درتهران را مكلف نموده كه نسبت به ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشكال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید ولی تا كنون ایین نامه اجرایی ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده ویا تعقیب افراد سو استفاده كنند از نام تجارتی و به تصویب نرسیده است . با این ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجارتی بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجارتی امكان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجارتی را به عنوان علامت تجارتی به ثبت می رساند.
شایان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان است تجارتی یا عنوا تلگرافی خود قرار میدهد.
چهارم- نحوه تقاضا و ثبت علائم تجارتی
در حقوق ایران حق استعامال انحصاری علامت فقط به كسی متعلق دارد كه علامت را به ثبت رسانیده است(مستفاد ازماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) ثبت علامت تجارتی اختیاری است مگر درمواردی كه قانون ثبت آن را الزامی دانسته باشد (مستفاد از تبصره ١ ماده ٢ ق.ث.ع.و.ا) به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید و از نظر تسهیل نظارت در ساخت كالاهایی كه برای مصرف واستعمال مستقیم بر روی بدن انسان به كار میرود ماده ١ آیین نامه نصب وثبت اجباری علائم صنعتی بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراكی و آرایشی مصوب سوم اردیبهشت ماه ١٣٢٨ مقرر می دارد: تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروحه در ماده ٥ اعم از آنكه در داخل ایران و یادر خارج ساخته و وارد كشور شده و در بازار تحت اسم مشخصی با نصب برچسب به معرض فروش قرار می گیرند باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نكات زیر تصریح گردد:
اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید كشور مبدا.

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،
- شماره ثبت علامت در ایران.
- تقاضای ثبت علامت باید در اظهارنامه ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از طرف متقاضی یاوكیل وی تهیه و تسلیم گردد. اظهارنامه مذكور باید دارادی تاریخ و امضا بوده و حاوی نكات زیر باشد:
- امضا كننده اظهارنامه صاحب علامت.
- اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی).
-رشته تجارت یا نوع صنعت.
- اسم و اقامتگاه اشخاصی كه صلاحیت دریافت ابلاغ و اخطار را دارند.
- كالا و طبقات علامت بر طبق آیین نامه (ق.ث.ع.و.ا).
- شرح و توصیف علامت.

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،
-طرز مخصوص استعمال علامت مانند اینكه قید شود به وسائل مختلف به هرشكل واندازه و نوع چاپ
در خاتمه اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی پس از دریافت اظهارنامه نحوه تنظیم آن را با مقررات تطبیق و مراتب رادر دفتر ثبت می كند سپس نسخه ثانی اظهارنامه را امضا و مهر نموده به متقاضی به عنوان رسید مسترد می دارد. اداره ثبت مكلف استكه ظرف ١٥ روز اظهارنامه و سایر مدارك مذكور را مورد بررسی قرارداده و چنانچه نواقصی در آنها مشاهده نمایدمراتب را جهت رفع نقص به متقاضی ابلاع كند. اما در صورت كامل بودن اظهارنامه علامت مورد تقاضا را به ثبت رسانیده و مراتب را در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و كالاهایی كه در آنها از علامت استفاده می شود آگهی نماید. در صورتی كه ظرف ٣٠ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذینفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست كننده تسلیم می نماید. نشان تجاری
(مستفاد از مواد ٦ و ٧و ٩و ١٠ و ١١ آ.ق.ث.ع.و.ا).

انتخاب نام تجار‌ی کالا یا خدمتی که در یک صنعت ارائه می‌شود می‌تواند سودآورترین بخش از یک استراتژی بازاریابی باشد. در ساده‌ترین تعریف، نام تجاری را می‌توان سمبل و نمادی از کالای شما دانست که قادر است از طریق آرم، ترکیب رنگ‌ها، صدا، ظاهر و حتا شیوه‌‌های نوشتاری، پیام مورد نظر را به مخاطب منتقل ساخته و در اولین نگاه کالای شما را به ذهن وی آورد.
هدف از این مقاله ارائه لیستی از اسامی سازمان‌های موفق در زمینه ایجاد نام‌‌های تجاری قدرتمند نمی‌باشد، اما به نظر می‌رسد که مثال کوچکی در این‌جا می‌تواند بازاریابان جوان و تازه‌کار را با اهمیت این مباحث بیش‌تر آشنا سازد. اگر در این لحظه شما کلمه کولا را بشنوید، چه چیزی به ذهنتان خطور می‌کند؟ آیا سریعاً تصویری از قوطی قرمز رنگی که آرمی با خطوط شکسته‌ی لاتین روی آن می‌باشد، در ذهن شما نقش نمی‌‌بندد؟ سمبلی که در تمامی بطری‌ها و قوطی‌های مربوط به یک نوشیدنی گازدار بخصوص به چشم می‌خورد. نام تجاری این محصول در ذهن شما از قبل وجود داشته است.
در دنیای کنونی، انواع مختلفی از نوشیدنی کولا وجود دارد، اما آن‌چه که ظاهر نمادین این نوشیدنی خاص را به ذهن شما می‌آورد، همان چیزی است که ما آن را نام تجاری قدرتمند می‌نامیم. در واقع شما یک نام تجاری ماندگار را فقط زمانی که با آن مواجه می‌شوید به یاد نمی‌آورید بلکه هرگاه نیازی در خود حس می‌کنید، کیفیت آن نام تجاری را به یاد می‌آورید و همان را می‌خواهید.
البته مسئله‌ای که نباید نادیده گرفته شود این است که تنها کالایی می‌تواند نام تجاری قدرتمندی را به خود اختصاص دهد که کیفیت بالایی داشته باشد. صرف‌کردن هزینه برای تقویت نام تجاری کالایی که از کیفیت پایینی برخوردار است، تنها هدردادن منابع می‌باشد. از طرف دیگر در دنیای پررقابت کنونی که تمام بنگاه‌های کوچک و بزرگ، خوا‌هان تمایز چشم‌گیر خود و محصولات خود می‌باشند، یک «نام تجاری» نیرومند، اسلحه‌ی قدرتمندی برای شکست رقبا محسوب می‌شود اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که در طول زمان بنگاه‌‌هایی که دارای منابع محدود و اندک مالی بوده‌اند همیشه تحت‌الشعاع سازمان‌‌های بزرگ و ثروتمند قرار گرفته‌اند. سازمان‌هایی که منابع و تجهیزات مالی فراوان آن‌ها، امکان به‌کارگیری بیش‌ترین و پرسر و صداترین تبلیغات و شیوه‌‌های جلب مشتری را به آن‌ها داده است. اما این پایان کار بنگاه‌های کوچک و محدود نمی‌باشد. یکی از رسانه‌‌هایی که در ابتدا امید بسیاری به این‌گونه شرکت‌ها می‌بخشید، اینترنت بود. اینترنت در ابتدا ارزان و برای رقبا ناشناخته بود اما به تدریج با ورود رقبای قوی، با بودجه‌های کلان که قیمت‌های بالاتری برای به‌کارگیری فضا‌های اینترنتی پیشنهاد می‌کردند، مجدداً عرصه بر حضور شرکت‌‌ها و بنگاه‌های ضعیف‌تر (از لحاظ مالی) تنگ شد، اما حضور افراد خلاق در حوزه تبلیغات، باز هم راه‌‌های جدیدی را پیش‌رو گذاشت، به‌نحوی که بدون صرف هزینه‌های کلان بتوان به نتایج درخشانی دست یافت.
یکی از مؤثرترین شیوه‌های به‌کار گرفته شده استفاده از مشتریان در روند ساختن یک نام تجاری قدرتمند است در این حالت مشتریان صرفاً دریافت‌کنندگان ساده کالای شما نمی‌باشند، بلکه مشاوران اصلی شما در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت نام تجاری شما و اجزای آن می‌باشند. از این روست که امروزه سازمان‌ها در هر بُعد و اندازه‌‌ای که باشند، به استفاده از وب‌سایت‌‌های خلق نام تجاری به صورت آن‌لاین روی آورده‌اند. این‌گونه شرکت‌ها به مشتریان امکان می‌دهند که در قبال دریافت مبلغ مختصری پول به‌عنوان پاداش، در یافتن خطاهای موجود در وب سایت شرکت مشارکت داشته و از این طریق نام تجاری شرکت را توسعه بخشند. زمانی‌که مشتریان می‌بینند چگونه بنگاه مذکور در تلاش برای رفع خطا‌ها و اشتباه‌های خود، حتا در فضای مجازی اینترنت می‌باشد، ذهنیت مثبت و اعتماد بالایی نسبت به شرکت مربوطه در وی به‌وجود می‌آید. علاوه بر این، زمانی‌که مشتریان احساس می‌کنند که در افزایش کیفیت وب‌سایت مؤثر بوده‌اند، احساس نزدیکی بیش‌تری با بنگاه مورد‌نظر می‌نمایند و از همه مهم‌تر این‌که بازدید‌کننده‌ی یک وب‌سایت برای پیدا کردن خطا‌‌های موجود، ناگزیر به دقیق‌شدن و مطالعه بیش‌تر وب‌سایت است، در نتیجه کاملاً تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و شرکت و محصول آن در ذهن وی نقش خواهد بست. مورد اشاره‌شده تنها یکی از هزاران روش خلاقانه‌ای است که فعالان حوزه تبلیغات برای خلق یک نام تجاری ماندگار و قدرتمند به‌کار بسته‌اند

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------براي ايجاد "نام تجاري" 10 روش متفاوت وجود دارد كه براي خلق سودمندي و يا ناكارآمدي محصول يا خدمات به كار مي ايد
1) ايجاد يك ارتباط پيش بيني شده با يك سود قابل حصولاساسي ترين مرحله ايجاد نام تجاري، خلق نقطه اتصال بين نام تجاري و ديگر مشخصات آن و يك سود منطقي است. اين سود يا توسط خود محصول بدست مي آيد يا يا هر يك از اجزاي بازاريابي.
اين اصل اساسي را از دست ندهيد: نامهاي تجاري موفق، نظير شامپو " Pantene" (كه قول درمان شش نشانه بيماري موي ناسالم را مي دهد) در اين سطح كار مي كنند. در اينجا ارزش افزوده ناچيز است اما داراي اهميت است

2) شكل دهي يك زمينه ذهني"زمينه ذهني" يك مفهوم يا يك اصل سازمان دهنده است كه به مصرف كننده اجازه مي دهد از طريق هدايت قصد قبلي يا برخي حقايق رايج ديگر، حقايق غير مربوط (نظير فعاليتهاي گوناگون بازاريابي يك شركت) را به يكديگر متصل نمايد در اين گونه موارد ، سود اصلي نام تجاري براي مشتريان، در زمينه ذهني ايجاد مي شود.
به عنوان مثال: اگر در قلب منطقه منهتن نيويورك بطور اتفاقي وارد هتلي مانند هاديسن يا روياتن شويد به شما قول تفريح در تمامي سطوح داده مي شود، اما اگر بدانيد كه در يك بوتيك هتل هستيد، اقامت شما بطور كلي تجربه اي متفاوت خواهد بود. اما بوتيك هتل مفهومي است كه تفاوتهاي بين هتلي مختلف متعلق به يك زنجيره از هتلها را به تصوير مي كشد و يا گاهي اين تفاوتها بين اتاقهاي يك هتل واحد نيز وجود دارد اين زمينه ذهني شما را به سوي پيدا كردن تفاوتها هدايت مي كند

3 – هدايت يك تجربه
اين امر ذاتا يك اثر هيپنوتيزمي است كه در برخي موارد به تسكين و القاء روحي، مربوط مي شود در اينجا ايجاد نام تجاري بوجودآوردن انتظاري در مشتري است كه امكان تجربه اي غني تر و ماوراء آنچه محصول به تنهايي در اختيار قرار مي دهد را فراهم مي سازد.
به عنوان مثال نام نوشيدني "ردبول" علاوه بر تاثير فيزيكي، باعث مي شود كه مصرف كننده درخود موجي از انرژي را احساس كند

4. خلق نشانهايي كه معرف خود باشنددر اينجا "نام تجاري"، سمبل يا فضايي ايجاد ميكند كه براي تمامي افراد بخوبي شناخته شده است و مصرف كننده را قادر مي سازد تا به شناخت جديدي از خود برسد و توسط وي براي ارتباطات دروني (جهت ايجاد انگيزه براي يك تلاش يا قدرتمند ساختن تصوير شخصي)، براي ارتباطات بين فردي (جهت خلق يك تاثير مشخص) و ارتباطات عمومي (بروز موفقيت يا وابستگي) بكار مي رود

5 – خلاقيت درانتقال پيام"نام تجاري" در اين رويكرد، از سمبلي متفاوت و در عين حال شناخته شده، بهره مي گيرد. چنين "نشاني" مصرف كننده را قادر مي سازد در بين نظرات، جالب توجه كرده و يا يك احساس بسيار ويژه از خود بروز دهد.
غول بزرگ تجارت الماس، شركت د بيرز با سود بردن از اين حقيقت فيزيكي كه الماس، نماد ماندگاري براي يك رابطه است، از آن به عنوان وسيله اي براي ابراز تعهد استفاده نمود. در سپتامبر2003 اين شركت از معني جديدي براي انتقال پيام خود استفاده كرد، زني با حلقه ي ازدواج در دست راست و به معني استقلال و عدم نياز به جنس مخالف. (برخلاف حلقه در دست چپ كه اغلب سمبل تعهد است). در ماه سپتامبر 2003 اين شركت ايجاد ابزاري جديد براي انتقال يك پيام را آغاز نمود، اينبار اين پيام زنان را هدف قرار داد: حلقه در دست راست زنان به عنوان سمبل استقلال (در مقابل حلقه در دست چپ كه اغلب سمبل تعهد است)

6 – ايجاد يك جايگاه اجتماعي/ فرهنگيگام بعدي ايجاد "نام تجاري"، ايجاد موقعيتي است كه مصرف كنندگان بتوانند به عنوان راهنما از آن استفاده نمايند. اين راهنما به آنان كمك مي كند بفهمند در اطرافشان چه مي گذرد و به آنها اطلاع مي دهد كه كداميك از روشهاي رفتاري هنجار هستند و چه چيز باعث خوشحالتر شدن آنها مي شود.
هنگامي كه شركت اپل كامپيوترهاي شخصي خود را نه تنها به عنوان ابزار كاري بلكه به عنوان وسيله اي براي خود ابرازي و خلاقيت به بازار ارائه نمود، خود را به عنوان چنين مرجعي مطرح كرد. (اين نام تجاري رويكردي فرهنگي در ارائه طيف گسترده اي از وسايل براي مردم عادي به منظور خلاقيت هايشان را آغاز نمود.)
7 – در نظرداشتن اهداف بلند"نام تجاري" ابزاري براي مصرف كننده ايجاد مي كند كه وي را قادر مي سازد در زمينه اهداف متعالي و نيات والايي كه خود به تنهايي قادر به نيل به آنها نيست به فعاليت بپردازد. فروشگاه بادي شاپ خريد را راهي براي كمك به حفظ محيط زيست و افراد نيازمند در سرتاسر جهان تبديل كرد

8 – خلق يك دوست شفيقنام تجاري راهي است تا مشتري بواسطه آن به گونه اي رفتار نمايد (حداقل در سطحي خيالي) كه خود يا جسارت آنرا ندارد يا حاضر به پرداخت بهاي آن نيست.
9 – ايجاد يك باشگاه عاطفيبا انتخاب سبك زندگي متمدن و امن، به عنوان انسان از بسياري از امكانات خود چشم پوشي مي نماييم. براي جلوگيري از زوال فيزيكي بدن هايمان به باشگاه ورزشي رفته و ورزش مي كنيم كه بدليل روشهاي زندگي، ما با چالشهايي كه بدنهايمان قادر به مواجهه با آنها هستند روبرو نمي شويم. به همين ترتيب براي تمرين مهارتهاي عاطفي خود در اموري كه در سبك زندگي ما، پذيرفته نيستند به تماشاي فيلم مي پردازيم

10 – امكان خيالبافيمانند مورد پيشين، اين نظريه خلق "نام تجاري" به مصرف كنندگان كمك مي كند واقعيات بيرون را به موضوعات تخيلي تبديل كنند. مصرف كنندگان در باره موضوعات مختلفي چون جاذبه جنسي، قدرت و سلطه، اهميت، موفقيت، عشق فاني، خباثت و غيره به خيالبافي مي پردازند. نام تجاري تيمبرلند به گونه اي براي مصرف كنندگان طراحي شده است كه آنها در باره ماجراهاي متهورانه در مقابل نيروهاي طبيعت خيالبافي نمايند.
مواردمطرح شده فوق انواع گوناگون "ارزش افزوده" براي "نام تجاري" هستند. آنها روشهايي هستند كه به خلق ارزشهاي سودمند و موثر براي مشتريان منجر مي شود و نيز نامهاي تجاري بتوانند به آنچه كه تعرف شده اند برسند.
اين 10 نظريه باعث ايجاد وجه تمايز بين خلق استادانه نامهاي تجاري و تقليد مبتديانه مي گردد

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری بنام شخص حقوقی (شرکت - موسسه)

 

1-       تصوير اولين روزنامه رسمي شركت(آگهی تاسیس)

2-       تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات هیات مدیره شركت (دوره آن منقضی نشده باشد.)

3-       امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت

4-       تصويربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء اوراق بهادار شرکت

5-       تصوير علامت مورد نظر به ابعاد6*6 سانتيمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف

6-        تصويربرابر اصل شده كارت بازرگاني (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد)

7-       ارائه تصوير برابر اصل شده پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب یا هر نوع مجوز از واحد یا صنف مربوطه

8-       امضای قرارداد و ارسال یک نسخه آن بهمراه مدارک و واریز وجه قرارداد

ثبت علائم تجاری،خرید وفروش نام تجاری،ثبت شرکت برند،ثبت نام تجاری،برند ونام تجاری،اسم ونام تجاری،نام تجاری،فروش نام تجاری ،خرید علامت تجاری، فروش علامت تجاری، اسم تجاری خرید نام تجاری،فروش نام تجاری،ثبت نام وعلامت تجاری،اداره ثبت مالکیت ،ثبت نام علامت ونام تجاری ،برند تجاری،

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری جهت اشخاص حقیقی

 

1-      تصويربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان جواز

2-       تصويربرابر اصل شده پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب یا هر نوع مجوز از واحد یا صنف مربوطه

3-       امضای وکالتنامه دادگستری توسط دارنده جواز

4-      تصويربرابر اصل شده كارت بازرگاني (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد)

5-       تصوير علامت مورد نظر به ابعاد 6*6 سانتيمتر به تعداد 12 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف

6-       امضای قرارداد و ارسال یک نسخه آن بهمراه مدارک و واریز وجه قرارداد

کلید واژه

 

 

فروش برند محصولات آرایشی
خرید علامت تجاری غلات
فروش برند تجاری لبنیات
فروش برندخامه لبنی
فروش برند شکلات ها
فروش علامت تجاری برنج
فروش برند محصولات آرایشی
خرید علامت تجاری غلات
خرید برند تجاری لبنیات
خرید برندخامه لبنی
خرید برند شکلات ها
خرید علامت تجاری برنج
ثبت لوگو
اخذ جواز جهادکشاورزی
ثبت شرکت ها
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونی
ثبت برند لوازم یدکی
ثبت برند جهانی
ثبت برند صنایع چوب
ثبت برند مادرید
ثبت برند ایزوگام
ثبت برندمواد غذایی
ثبت برند یک ماه

مراحل فروش برند تجاری

1- استعلام دفترخانه اسنادرسمی از اداره ثبت علائم تجاری جهت بلامانع بودن و صحت نام تجاری مورد نظر

2- امضای صلحنامه انتقال قطعی نام تجاری در دفترخانه اسناد رسمی

3- چاپ آگهی نقل وانتقال در روزنامه رسمی کشور


نحوه دریافت و پرداخت وجوه نقل و انتقال برند

1- ابتدا 10% کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت جهت انعقاد قرارداد باید واریز گردد تا دریافت استعلام انجام شود.

2- بقیه مبلغ در دفتر اسناد رسمی هنگام امضای سند نقل و انتقال باید واریز گردد.


مراحل فروش برند

مراحل فروش برند همچون مراحل ذکر شده در نقل و انتقال قراردادی برند می باشد. با در نظر گرفتن این امکان در قانون در حین نقل و انتقال شرکتها و واگذاری امتیاز بنگاه های اقتصادی امکان انتقال برند و نام و نشانهایی که متعلق به آن بنگاه است نیز وجود دارد که همین امر به اهمیت خرید و فروش برند می افزاید . علاوه بر این امکان فروش برند باعث می گردد که دیگر برندهایی که از سوی مالکانشان بدون استفاده است، تا زمان اتمام مهلت راکد نمانند و با انتقال به شخص دیگر شرایط استفاده مجدد از آنها فراهم گردد.


شرایط فروش برند

شرایط فروش برند همچون شرایط نقل و انتقال قراردادی برند است که می توانید با مراجعه به این بخش در سایت از اطلاعات آن بهره بگیرید.


قیمت فروش برند

جهت فروش برند نیاز به قیمت گذاری برند توسط کارشناس رسمی دادگستری مخصوصاً در مورد برندهایی که سابقه مصرف و حضور در بازار را دارند. برندهایی که تازه ثبت شده اند و برای خرید و فروش برند آنها اقدام می گردد بیشتر با توجه به تعداد طبقات و کالاها و همچنین نوع کلمه و یا طراحی آن ارزش گذاری می گردند.


مدارک لازم برای فروش برند

مدارک فروش برند را می توانید در قسمت مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند مشاهده نمایید


مراحل انجام کار ثبت علامت

توجه: تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت علامت می توانند از طریق این آدرس http://ipm.ssaa.ir  اظهار نامه خود را تسلیم اداره علامت نمایند.

ثبت اظهارنامه علامت

توجه :

1- پس از ثبت اظهارنامه علامت جهت پیگیری روند اقدامی لطفا از قسمت " اداره ثبت علائم تجاری " > " پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده علامت " و یا منتظر دریافت پیام کوتاه  پس از ثبت اظهارنامه در بستر الکترونیکی و همچنین نامه الکترونیکی (e-mail ) از سامانه ثبت علامت مبنی بر دریافت اظهارنامه و ضمائم آن باشید .

توجه  در صورتیکه بعد از تسلیم اظهارنامه و ضمائم آن پیامک یا نامه الکترونیکی ارسال نشود به ظن قوی شماره تلفن همراه یا e-mail اعلامی به غلط تایپ شده است

2-بررسی مقدماتی

الف)عدم تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه و ضرروت اصلاح و تکمیل

ب ) تکمیل بودن

2-الف: پس از بررسی ابتدایی اظهارنامه و ضمائم آن از نظر شکلی در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن مطابق مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن تنظیم نشده باشد کارشناس مطابق مقررات مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می نماید و اخطار رفع نقص در فضای مجازی به آدرس e-mail  شما ارسال می شود و از تاریخ ارسال نامه الکترونیکی متقاضی ظرف 30 روز مهلت دارد تا نسبت به اصلاح یا تکمیل مندرجات اظهارنامه و مدارک و ضمائم اقدام نماید در غیر اینصورت اظهارنامه  کان لم یکن تلقی می گردد .

پس از تکمیل و اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن متقاضی باید با درخواست پاسخ به اخطار رفع نقص در قسمت خدمات الکترونیک) گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و...) درخواست مورد نظر(درخواست رفع نقص) را تکمیل و با ضمیمه کردن ضمائم آن را از طریق سامانه ارسال نماید .

نکته : در صورتیکه متقاضی ظرف موعد  30 روز قادر به رفع نقص مندرجات اظهارنامه و ضمائم و مدارک نباشد می تواند با ذکر دلایل  مثبته بنا به تشخیص اداره یکبار تمدید مهلت رفع نقص را از مرجع ثبت بنماید و مرجع ثبت می تواند فقط برای یکبار با درخواست وی موافقت نماید و متقاضی میتواند با ورود به سامانه مالکیت معنوی و ثبت انواع درخواست( رفع نقص،پرداخت حق الثبت،تمدید،انتقال و...) فایل درخواست استمهال رفع نقص را انتخاب و تکمیل نماید.

2-ب )تکمیل بودن مدارک و ضمائم اظهارنامه

در صورتیکه اظهارنامه و ضمائم آن تکمیل باشد مطابق قانون ثبت اختراعات ،طرح صنعتی و علائم تجاری و آئین نامه اجرایی آن تنظیم شده باشد کارشناس بر پایه کلیه کلمات و اعداد و تصویر علامت مورد نظر را در سیستم جستجو نموده و در صورتیکه سابقه ای مشابه علامت مورد تقاضا در سیستم (بانک اطلاعات داده ) اداره علامت مشاهده نماید یا علامت درخواستی از مصادیق علائم غیر قابل ثبت باشد منجر به اخطار رد مشروط یا مطلق می گردد .

در صورتیکه سابقه ای مشابه علامت مورد تقاضا نباشد یا سابقه از مصادیق علائم غیر قابل ثبت نباشد مراتب منتهی به آگهی تقاضای ثبت علامت (آگهی نوبت اول ) گردیده و متقاضی در زمان اخذ آگهی مذکور کپی برابربا اصل مدارک اسکن شده و پرینت فرم اظهارنامه الکترونیکی فایل شده به همراه 10 نمونه علامت و یک عدد پوشه و رسید پرداخت هزینه و یا پرینت پرداخت الکترونیکی که به Email متقاضی در صورت درج Email در قسمت پرداخت الکترونیکی درگاه بانک ملی و احراز کارشناس پرونده از بخش پاسخگویی و اعلام نتیجه به کارشناس مربوطه تسلیم و پس از اخذ تائید لازم از کارشناس به امضاء مسئول اداره رسانده و سپس نسخه فیزیکی آگهی مذکور را به روزنامه رسمی کشور واقع در میدان امام خمینی خیابان بهشت طبقه اول تحویل می نماید .

فرآیند ثبت علامت

در حقوق مرتبط با مالکیت معنوی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه علامت به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است

نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه علامت

برطبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 :ثبت علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا علامت FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره علامت نماید حق ثبت علامت را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل "اولین تسلیم کننده اظهارنامه" شما اولین متقاضی و ثبت کننده علامت محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.

زبان و تعداد نسخ اظهارنامه

اظهارنامه ثبت علامت باید بصورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس http://ipm.ssaa.ir و به زبان فارسی تنظیم شود.

محتویات ومندرجات اظهارنامه

اظهارنامه ثبت علامت  باید حاوی نکات زیر باشد:

1- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

2- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

3- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

در بند 3 درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت علامت خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.

4- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه علامت در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.

متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت معنوی مورخ 1261 هجری شمسی (20 مارس 1883) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

بررسی اظهارنامه و مراحل آتی

الف- مرجع ثبت ظرف 30روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

·    چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.

·    درصورتیکه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.

تبصره - مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا 30 روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.

توجه1: لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مراحل پذیرش ثبت اظهارنامه علامت در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی می باشد بنابراین پس از بررسی اظهارنامه چنانچه پرونده مربوطه منجر به صدور اخطار اعم از (رفع نقص ، رد اظهارنامه) گردد مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) برای متقاضی ارسال شده و در مهلت مقرر قانونی رفع نقص یا اعتراض به رد اظهارنامه به صورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.

ب- هرگاه تقاضاي ثبت علامت تجاری مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف 30 روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت علامت و انتشار آگهي اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

اعتراض به رد اظهارنامه علامت تجاری

تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اگر سابقه وجود داشته باشد متقاضی می تواند از سوابق قبلی استفاده نماید در غیر اینصورت اظهارنامه ضمن اعتراض را از طریق سایت تکمیل می نماید .

اعتراض به علامت ثبت شده :

چنانچه متقاضی نسبت به علامت ثبت شده ای اعتراض دارد باید برای اعتراض به دادگاه مراجعه نماید .

تمديد ثبت علامت تجاری :

مالك علامت تجاری مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت علامت تجاری را براي 10سال بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت علامت به عمل خواهد آمد.

تبصره – در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت تجاری، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت علامت  از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.


مردمان: یک عنصر مهم در هر کار و تجارت ایجاد نام و علامت تجاری (برند) میباشد و از آن طریق است که مردم آن محصولات یا خدمات را میشناسند. این یکی از اولین چیزهایی است که باید به آن فکر کنید و تا آخر با کار شما همراه خواهد بود.

به همین دلیل است که انتخاب نام تجاری اهمیت بسیار زیادی داشته و به عنوان موضوعی خاص باید به آن نگاه کرد. شاید خیلی کار نگران کنندهای به نظر نرسد اما نیاز به دقت بسیار بالا و توجه به کلیه جنبه های نوع محصول یا خدمات شما دارد. از همه اینها گذشته، نام تجاری شما به همراه لوگو آن، به طریقی سمبلیک خلاصه شده همه آن چیزی است که ارائه میکنید.

در زیر به چند نکته که برای تعیین نام تجاریتان باید به آن توجه کنید اشاره میکنیم:

۵ نکته برای انتخاب نام تجاری

۱. دقت کنید که اینترنت پذیر باشد.

در این دوره و زمان، اگر میخواهید کار و تجارتتان شکوفا شده و سودرسان باشد، وارد کردن آن به دنیای اینترنت یک ضرورت است. به همین دلیل باید دقت کنید که نام تجاریتان برای اینترنت آشنا باشد. به این معنی که کاربران اینترنتی مشکلی برای دریافت اطلاعات درمورد کار شما از طریق نام تجاریتان نداشته باشند.

اول اینکه، اگر میخواهید از اینترنت برای بیزنس خود استفاده کنید، نیاز به یک وب سایت قانونی دارید که منبعی راحت برای دریافت اطلاعات درمورد برندتان باشد. این یعنی دامنه اینترنتی داشته باشید که به طور ویژه مربوط به بیزنس شما باشد. به همین دلیل باید نام تجاری انتخاب کنید که خیلی راحت توسط عموم مردم به خاطر سپرده شود و چیز پیچیده یا بی مفهومی نباشد.

بعنوان مثال، www.tchm.com را با www.tchmedical.com مقایسه کنید. به خاطر سپردن مورد دوم بخاطر کلمه «مدیکال» بسیار ساده تر است تا اینکه مورد اولی را حفظ کنند که نه کلمه معناداری است و نه هیچ اشاره ای به زمینه کاری مربوطه دارد.

دوم اینکه، شبکه های اجتماعی محبوبی مثل فیسبوک را یکی از راههای تبلیغاتی خود در آینده در نظر بگیرید. از اینرو چیزی که باید چک کنید این است که هیچ صفحه ای با نام موردنظر شما در آن ساخته نشده باشد. این باعث میشود افراد بسیار راحتتر شما را در فیسبوک پیدا کرده و اطلاعات موردنیازشان را دریافت کنند.

مسئله دیگری که بد نیست در نظر داشته باشید آدرس ایمیل کار شماست که باید بسیار شبیه و نزدیک به نام تجاریتان باشد.

۲. سادگی

هرچه برند شما راحتتر تلفظ شود، بسیار بهتر دهان به دهان پخش خواهد شد. همینطور هر چه تعداد کلمات استفاده شده در آن کمتر باشد، به خاطر سپردن آن نیز سادهتر خواهد بود.

گاهی اوقات کلمات آنطور که نوشته میشوند، خوانده نمیشوند و افراد برای جستجو آن شرکت در اینترنت دچار مشکل میشوند. بعنوان مثال بااینکه برند "Xerox” به نام تجاری خوبی تبدیل شده تا آنجا که حتی گاهی معادل فتوکپی از آن استفاده میشود، احتمالاً در ابتدای تولد آن مشکلات تلفظی داشته است.

خیلی افراد ممکن است آن را با دیکته اشتباه "Zerox” اشتباه گرفته باشند و شرکت تعداد قابل توجهی از مشتریان احتمالی خود را بخاطر همین مشکل از دست داده باشد. بنابراین اگر میخواهید که مطمئن شوید که مردم میتوانند برند شما را به خوبی به خاطر بسپارند، یادتان باشد که سادگی بهترین راهکار است.

۵ نکته برای انتخاب نام تجاری

۳. متفاوت باشید.

جدا از سادگی، نامهای تجاری باید جالب هم باشد تا بتواند سروصدایی ایجاد کرده و مردم را به برقراری ارتباط با آن مشتاق سازد. اینکه نام تجاریتان را خیلی توصیفی و رک و راست انتخاب کنید، کنجکاوی لازم برای حفظ اشتیاق در مخاطب را از بین خواهد برد.

قبل از اینکه چند نمونه نام تجاری برای کار خودتان کاندید کنید، بهتر است تحقیقی درمورد نامهای تجاری که رقیبانتان انتخاب کرده اند داشته باشید. شباهتهای بین برندهای مختلف را مشخص کنید و سعی کنید نام انتخابی شما شبیه به آنها نباشد.

به عبارت دیگر نام تجاری شما باید بسیار متمایز با آنها باشد. وقتی مشتری بخواهد از بین چند برند در یک زمینه یکی را انتخاب کند، کدام اول نظرش را جلب خواهد کرد؟ مطمئناً آنی که نام تجاری آن شبیه به بقیه نیست.

۴. علامت تجاری (لوگو) هم در نظر داشته باشید.


نام و علامت تجاری کاملاً با هم در ارتباط هستند. اگر میخواهید برند فوق العادهای برای بیزنس خود داشته باشید، مطمئن شوید که مردم بتوانند نام تجاری شما را با علامت تجاریتان مرتبط ببینند. بعنوان مثال برند "Apple” را در نظر بگیرید که لوگویی بسیار مستقیم و مشخص از شکل یک سیب دارد. این باعث میشود مردم بتوانند خیلی راحت آن برند را به خاطر بسپارند. چرا؟ زیرا به جای اینکه فقط به حافظه زبانی خود تکیه کنند، میتوانند حافظه بصری آن برند را هم ذخیره کنند.

حال که میدانید ارتباط بین نام و علامت تجاری تا چه اندازه اهمیت دارد، لازم است که به نامی فکر کنید که آزادی بیشتری برای ساخت لوگو به شما میدهد. معمولاً لوگوهای تصویری بسیار قویتر از لوگوهای کلمه ای هستند، به همین دلیل بهتر است به نام تجاری فکر کنید که سمبل شیء یا چیزی باشد.

مثلاً لوگو تصویری "Apple” را با لوگو کلمه ای "Microsoft” مقایسه کنید. مطمئناً شما هم بر این عقیده هستید که به خاطر سپردن اولی به منابع شناختی کمتری نیاز دارد تا دومی.

5. ذات بیزنستان را در بر داشته باشد.

همانطور که بیزنستان باید رویکرد فروش متفاوتی داشته باشد تا بتواند از رقیبانتان متمایز باشد، نام تجاری شما هم باید این متمایز بودن را نشان دهد. همچنین میتوانید از آن برای منعکس کردن قدرت بیزنستان یا نشان دادن نوع خدمات و محصولاتی که ارائه میکنید استفاده کنید.

بعنوان مثال موتور جستجوی "Google” را در نظر بگیرید که تصویر چشمانی جستجوگر را در ذهن ایجاد میکند. چنین نام تجاری باعث میشود مخاطبین خیلی راحت بین علامت تجاری و آنچه شرکت به آنها ارائه میکند ارتباط برقرار کنند و همین باعث میشود آن را راحتتر به خاطر بسپارند.

خیلی از برندها هم ارتباط چندانی با نوع بیزنس خود ندارند اما بر جنبه حسی آن اسم تاکید میکنند. خیلی ها ممکن است وقتی برای اولین بار نام "Starbucks” به گوششان خورد، تصوری از محصولات یا خدماتی که ارائه میکند نداشته اند اما وقتی میفهمند که نام یک کافی شاپ زنجیرهای است، به طور عجیبی در ذهنشان مینشیند. این اسم انرژی را در فرد بیدار میکند، درست همان کاری که یک فنجان قهوه اول صبح میکند.

ه موجب ماده ٥٧٦ ق.ت. ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر در مواردی كه ثبت آن الزامی شناخته شود . بدین ترتیب تاجر می تواندبرای معرفی كالای خود از اسم تجاری استفاده كند . گاهی نام تجاری كالا با اسم تجاری یا علامت ساخت آن ادغام و به یك شكل شده و برای شناساندن خود محصول به كارمی رود به عنوان مثال محصول آدامس كه در آن نام تاجر به عنوان اسم تجاری استفاده شده و در عین حال محصول را نیز معرفی می كند. به هر حال ممكن است اسم تجاری غیر از نام تاجر باشد مانند گروه وکلای یاسا.

انتخاب اسم تجارتخانه نباید به نحوی باشد كه مشتریان را درتشخیص كالا گمراه كند. همچنین اسم تجاری ثبت شده به نام دیگری را نمی توان انتخاب و استفاده كرد حتی اگر با نام خانوادگی استفاده كننده اخیر یكسان باشد ( مستفاد ازمواد ٥٧٧ و ٥٧٨ ق.ت.) . اسم تجاری قابل انتقال است و مدت اعتبار آن پس از ثبت  ٥ سال می باشد  )مستفاد از مواد ٥٧٩ و٥٨٠ ق.ت)
ثبت اسم تجاری مانند ثبت شركتها و دفاتر و علائم و اختراعات به صورت اعلامی است : به عبارت دیگر متقاضی ثبت با تنظیم اظهارنامه و طی تشریفات مربوط به ثبت و آگهی ثبت علامت را به وسیله اداره ثبت اعلام می‏نماید تا بدین وسیله اشخاص ذینفع با اطلاع از موضوع، عند اللزوم با اعتراض به ثبت اسم تجاری مانع ثبت آن شده و حقوق خود را استیفا نمایند.

ثبت تجاری را نباید با ثبت اسم تجاری اشتباه كرد زیرا ثبت نام تاجر با فوت یا حجر تغییر میابد ولی اسم تجاری با بقای خود نشانگر ادامه كار موسسه یا تجارتخانه می باشد . ماده ٥٨٢ ق.ت.مقرر میدارد: ((وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ترتیب اسم تجاری و اعلانات و اصول محاكمات، دعاوی مربوط به اسم تجاری را معین خواهد كرد.)) دراین زمینه در اجرای مواد ٥٢٨ و ٥٨٥ ق.ت. طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شركتها مصوب ١٣٤٠ با اصلاحات بعدی در بند ٢ ماده اول خود، اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی در تهران را مكلف نموده كه نسبت به ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشكال و ترسیمات صنعتی اقدام نماید ولی تا كنون آیین نامه اجرایی ماده ٥٨٢ ق.ت. راجع به نحوه ثبت مرجع ثبت و حمایت قانونی از دارنده ویا تعقیب افراد سوء استفاده كنند از نام تجاری به تصویب نرسیده است . با این ترتیب در حال حاضر ثبت اسم تجاری بدون تصویب آیین نامه اجرایی ثبت و حمایت از اسم تجاری امكان پذیر نمی باشد و معمولا متقاضی اسم تجاری را به عنوان علامت تجاری به ثبت می رساند.

شایان ذكر است به موجب ماده ٣ قانون سجل احوال مصوب ١٣٠٧ كسی حق ندارد نام خانوادگی شخص دیگری را به عنوان اسم تجاری یا عنوان تلگرافی خود قرار دهد.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما