ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 دوشنبه, 04 بهمن 1395

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی)  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با  09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394


صفحه واردات کالا در سایت اعتماد ادیب

1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.
كالايي كه براي ورود يا صدور آن اظهارنامه گمركي تسليم گمرك گرديده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و چنانچه مغايرتي وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركي و ترخيص آن اقدام مي‌گردد.
تشريفات گمركي صدور برخي كالاهاي خاص منحصراً در گمركات ذيل انجام مي گيرد:
� فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شيراز، كرمانشاه و مشهد
� پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
� زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
� پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني خارجي
صدور،‌اصلاحيه ، تمديد و ابطال ثبت سفارش
الف:‌انواع روشهاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش
1- واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك
(پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق)
2- واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.
3- واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتي بنام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا با ارائه پروانه صادراتي بنام صادركننده يا بنام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي
(حق واگذاري به غير براي يكبار است.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي .
6- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).
7- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگاني.
توضيح :‌ جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 4 الي 7 اين بند گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست.
ب : مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا
- كارت بازرگاني معتبر
- كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)
- اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز، اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است)
- اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعملهاي ابلاغ شده از قبيل (مجوز وزارت بهداشت – جاد كشاورزي، انرژي اتمي و ....)
- اصل پروفرما + كپي آن
درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است:
- نام و آدرس كامل خريدار(شماره تلفن و فاكس)
- نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)
- مشخصات كامل كالا
- قيمت واحد كالا – قيمت فوب (FOB) – مبلغ كرايه حمل
- مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا
- نام كشور ذينفع (فروشنده)‌ و نام كشور توليد كننده كال
ا - نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مدت حمل
- نام از مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا
- نام مرز ورودي و گمرك مقصد
- شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاء آن بهمراه تاريخ انقضاء
- درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردي كه كالا مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي اعلام شده مي باشد.
- ارائه ترجمه رسمي پروفرما هاي غير از زبان فارسي و انگليسي
- ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي از كالاهاي مصرفي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد و بروشور يا آناليز براي بعضي كالاهاي شيميائي.
- اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي بهمراه اسناد حمل
- رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه بصورت مستعمل وارد مي شود و درج مستعمل در پروفرما
ج) دستورالعمل اصلاحيه ثبت سفارشات
1) در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد.
1-1-5 برگ اصلاحيه + نامه بانك به انضمام كپي ثبت سفارش و پروفرماي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.
2-1-در صورتيكه اصلاحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروري است.
2) در موارديكه به بانك عامل ارايه نگرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحيه توسط پذيرش راهنمائي لازم بعمل خواهد آمد.
د) دستورالعمل تمديد ثبت سفارشات
1- تكميل فرم درخواست تمديد ثبت سفارش
2- ارايه اصل به انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارشات و پروفرما.
ه: دستورالعمل ابطال ثبت سفارشات
1- ارايه در خواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش
2- ارايه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه
((نحوه گردش كار اجرايي))
1- عضويت (ثبت نام)
- تكميل فرم ثبت نام
- ارايه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم
- دريافت مدارك توسط مسئول عضويت
- رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده آن به متقاضي
- صدور كارت عضويت
- تحويل كارت به متقاضي
2- پذيرش - اخذ اسناد ثبت سفارش و كنترل مدارك
- احراز هويت طبق كارت ثبت نام (عضويت)
- انطباق اسناد و مقررات به صورت مقدماتي
- بررسي مجوزهاي ماخوزه طبق شرايط ورود كالا
- ارايه رسيد به متقاضي و درج شماره در اسناد اخذ شده
- ثبت مشخصات در دفاتر
- ارجاع اسناد به بخش كارشناسي
3- كارشناسي
- بررسي شرايط ورود كالا هاي مورد تقاضا
- انطباق مدارك ارايه شده با دستورالعملهاي موجود و مقررات
- تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تايپ شده
- بررسي تعرفه كالا براساس H.S
- تاييد مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي كامل
- تكميل فرم نواقص براي پرونده هاي داراي نقص
4- مهر و كارمزد
- كنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
- بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
- درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
- محاسبه كارمزد و صدور فيش معادل مبلغ ارزش ريالي كالا
- ارجاع مدارك به قسمت تحويل
- هماهنگي لازم با حسابداري در پرداختهاي خاص
5- تحويل پرونده
1-5- مدارك كامل:
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)
- ارايه فيش كارمزد به متقاضي جهت پرداخت به بانك
- اخذ فيش پرداخت شده
- تفكيك اسناد (اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني)
- درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روي فرم)
- تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اصل اسناد به متقاضي 2-5- مدارك ناقص
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت( طبق كارت ثبت نام)
- تحويل يك برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوطه به متقاضي جهت رفع نقص
- اخذ مدارك رفع نقص شده
- درج تاريخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه
- ارجاع مدارك به كارشناسي

((وظايف و نحوه كار كميسيون 4 نفره))
- به استناد اصل 127 قانون اساسي ، هيات وزيران طي مصوبه شماره 43016/ت 25705 مورخ 29/10/80 ،‌وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، بازرگاني و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلايم ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شوند، تعيين نمود در مصوبه مذكور تصريح گرديد، تصميمات نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع است.
همچنين در مصوبه قيد گرديده است صورتجلسه كميسيون با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور و اجرا خواهد بود.
- هيات وزيران طي مصوبه شماره 10272/ت 15785ه مورخ 22/8/1374 تصويب نمود كميسيون چهار نفره به رياست وزير بازرگاني تشكيل مي شود و دبيرخانه آن در وزارت بازرگاني مستقر مي باشد.
- اهم امور قابل رسيدگي در كميسيون مطابق دو نوع فرم و مدارك مندرج در آن جمعبندي و به كميسيون ارايه مي گردد.
فرم (1) براي كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي كشور وارد گرديده قابل استفاده است.
فرم (2) براي تمديد و قطعي نمودن پروانه هاي ورود موقت كه موعد قانوني آنها به پايان رسيده قابل استفاده است.
(( مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص))
بند 2:
*كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي ،‌ مغايرت كالاي وارداتي
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- اداره كارت بازرگاني متقاضي
2- درخواست كتبي متقاضي
3- تاييديه وزارتخانه توليدي ذيربط
4- كپي فاكتور + اصل
5- كپي بارنامه و قبض انبار
6- مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه:
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند 3:
چنانچه خريدار موفق بر اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود.
بخش اول – مدارك مربوط به كالاي وارده :
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف
3- اصل و كپي پروفرما و يا فاكتور فروشنده
4- كپي بارنامه و قبض انبار( در صورتيكه كالا حمل گرديده باشد)
بخش دوم – مدارك مربوط به كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش ) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند5:
كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران
مدارك مورد نياز
1- موافقت كتبي سازمان دولتي ذيربط
2- درخواست كتبي پيمانكار
3- تصوير قرارداد پيمانكاري معتبر
4- فاكتور كالا
5- كپي بارنامه و قبض انبار كالا
بند 7:
اجزاء قطعات ، تجهيزات لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليد كه قرارداد گارانتي دارند.
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط
3- كپي فاكتور + اصل
4- كپي بارنامه و قبض انبار (در صورتيكه كالا حمل شده باشد)
5- تعهد قرارداد گارانتي
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه و قبض انبار
بند 8:
اجزاء ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور
مدارك مورد نياز:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- ارائه گواهي از فروشنده مبني بر نماينده انحصاري بودن خدمات بعد از فروش
3- مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سالجاري
4- كپي فاكتور كالا
5- كپي بارنامه يا قبض انبار
(( مدارك مورد نياز كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي))
1- تقاضاي كتبي سازمان دولتي ((با امضاء بالاترين مقام ذيربط آن سازمان))
2- درج اهدايي بودن در اسناد توسط شركت اهداء كننده
3- تائيد اسناد اهدايي توسط سفارت ج.ا.ا در كشور مبداء
4- قبض انبار
5- بارنامه

 

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما