ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 چهارشنبه, 13 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394


صفحه واردات کالا در سایت اعتماد ادیب

1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.
كالايي كه براي ورود يا صدور آن اظهارنامه گمركي تسليم گمرك گرديده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و چنانچه مغايرتي وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركي و ترخيص آن اقدام مي‌گردد.
تشريفات گمركي صدور برخي كالاهاي خاص منحصراً در گمركات ذيل انجام مي گيرد:
� فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شيراز، كرمانشاه و مشهد
� پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
� زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
� پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگاني خارجي
صدور،‌اصلاحيه ، تمديد و ابطال ثبت سفارش
الف:‌انواع روشهاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش
1- واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك
(پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق)
2- واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.
3- واردات در مقابل صادرات با ارائه پروانه صادراتي بنام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري)
4- واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا با ارائه پروانه صادراتي بنام صادركننده يا بنام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي
(حق واگذاري به غير براي يكبار است.)
5- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي .
6- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).
7- واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون 4 نفره مستقر در وزارت بازرگاني.
توضيح :‌ جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 4 الي 7 اين بند گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست.
ب : مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا
- كارت بازرگاني معتبر
- كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)
- اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز، اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است)
- اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعملهاي ابلاغ شده از قبيل (مجوز وزارت بهداشت – جاد كشاورزي، انرژي اتمي و ....)
- اصل پروفرما + كپي آن
درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است:
- نام و آدرس كامل خريدار(شماره تلفن و فاكس)
- نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)
- مشخصات كامل كالا
- قيمت واحد كالا – قيمت فوب (FOB) – مبلغ كرايه حمل
- مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا
- نام كشور ذينفع (فروشنده)‌ و نام كشور توليد كننده كال
ا - نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مدت حمل
- نام از مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا
- نام مرز ورودي و گمرك مقصد
- شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاء آن بهمراه تاريخ انقضاء
- درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردي كه كالا مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي اعلام شده مي باشد.
- ارائه ترجمه رسمي پروفرما هاي غير از زبان فارسي و انگليسي
- ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي از كالاهاي مصرفي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد و بروشور يا آناليز براي بعضي كالاهاي شيميائي.
- اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي بهمراه اسناد حمل
- رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه بصورت مستعمل وارد مي شود و درج مستعمل در پروفرما
ج) دستورالعمل اصلاحيه ثبت سفارشات
1) در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد.
1-1-5 برگ اصلاحيه + نامه بانك به انضمام كپي ثبت سفارش و پروفرماي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.
2-1-در صورتيكه اصلاحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروري است.
2) در موارديكه به بانك عامل ارايه نگرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحيه توسط پذيرش راهنمائي لازم بعمل خواهد آمد.
د) دستورالعمل تمديد ثبت سفارشات
1- تكميل فرم درخواست تمديد ثبت سفارش
2- ارايه اصل به انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارشات و پروفرما.
ه: دستورالعمل ابطال ثبت سفارشات
1- ارايه در خواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش
2- ارايه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه
((نحوه گردش كار اجرايي))
1- عضويت (ثبت نام)
- تكميل فرم ثبت نام
- ارايه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم
- دريافت مدارك توسط مسئول عضويت
- رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده آن به متقاضي
- صدور كارت عضويت
- تحويل كارت به متقاضي
2- پذيرش - اخذ اسناد ثبت سفارش و كنترل مدارك
- احراز هويت طبق كارت ثبت نام (عضويت)
- انطباق اسناد و مقررات به صورت مقدماتي
- بررسي مجوزهاي ماخوزه طبق شرايط ورود كالا
- ارايه رسيد به متقاضي و درج شماره در اسناد اخذ شده
- ثبت مشخصات در دفاتر
- ارجاع اسناد به بخش كارشناسي
3- كارشناسي
- بررسي شرايط ورود كالا هاي مورد تقاضا
- انطباق مدارك ارايه شده با دستورالعملهاي موجود و مقررات
- تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تايپ شده
- بررسي تعرفه كالا براساس H.S
- تاييد مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي كامل
- تكميل فرم نواقص براي پرونده هاي داراي نقص
4- مهر و كارمزد
- كنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
- بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
- درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
- محاسبه كارمزد و صدور فيش معادل مبلغ ارزش ريالي كالا
- ارجاع مدارك به قسمت تحويل
- هماهنگي لازم با حسابداري در پرداختهاي خاص
5- تحويل پرونده
1-5- مدارك كامل:
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)
- ارايه فيش كارمزد به متقاضي جهت پرداخت به بانك
- اخذ فيش پرداخت شده
- تفكيك اسناد (اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني)
- درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روي فرم)
- تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اصل اسناد به متقاضي 2-5- مدارك ناقص
- اخذ رسيد از متقاضي
- احراز هويت( طبق كارت ثبت نام)
- تحويل يك برگ فرم نواقص + اصل اسناد مربوطه به متقاضي جهت رفع نقص
- اخذ مدارك رفع نقص شده
- درج تاريخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه
- ارجاع مدارك به كارشناسي

((وظايف و نحوه كار كميسيون 4 نفره))
- به استناد اصل 127 قانون اساسي ، هيات وزيران طي مصوبه شماره 43016/ت 25705 مورخ 29/10/80 ،‌وزراي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع و معادن ، بازرگاني و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلايم ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شوند، تعيين نمود در مصوبه مذكور تصريح گرديد، تصميمات نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيات وزيران بوده و لازم الاتباع است.
همچنين در مصوبه قيد گرديده است صورتجلسه كميسيون با رعايت ماده 19 آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور و اجرا خواهد بود.
- هيات وزيران طي مصوبه شماره 10272/ت 15785ه مورخ 22/8/1374 تصويب نمود كميسيون چهار نفره به رياست وزير بازرگاني تشكيل مي شود و دبيرخانه آن در وزارت بازرگاني مستقر مي باشد.
- اهم امور قابل رسيدگي در كميسيون مطابق دو نوع فرم و مدارك مندرج در آن جمعبندي و به كميسيون ارايه مي گردد.
فرم (1) براي كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي كشور وارد گرديده قابل استفاده است.
فرم (2) براي تمديد و قطعي نمودن پروانه هاي ورود موقت كه موعد قانوني آنها به پايان رسيده قابل استفاده است.
(( مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص))
بند 2:
*كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي ،‌ مغايرت كالاي وارداتي
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- اداره كارت بازرگاني متقاضي
2- درخواست كتبي متقاضي
3- تاييديه وزارتخانه توليدي ذيربط
4- كپي فاكتور + اصل
5- كپي بارنامه و قبض انبار
6- مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه:
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند 3:
چنانچه خريدار موفق بر اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود.
بخش اول – مدارك مربوط به كالاي وارده :
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف
3- اصل و كپي پروفرما و يا فاكتور فروشنده
4- كپي بارنامه و قبض انبار( در صورتيكه كالا حمل گرديده باشد)
بخش دوم – مدارك مربوط به كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش ) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه
بند5:
كالاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران
مدارك مورد نياز
1- موافقت كتبي سازمان دولتي ذيربط
2- درخواست كتبي پيمانكار
3- تصوير قرارداد پيمانكاري معتبر
4- فاكتور كالا
5- كپي بارنامه و قبض انبار كالا
بند 7:
اجزاء قطعات ، تجهيزات لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليد كه قرارداد گارانتي دارند.
مدارك مورد نياز
بخش اول – مدارك كالاي وارده:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط
3- كپي فاكتور + اصل
4- كپي بارنامه و قبض انبار (در صورتيكه كالا حمل شده باشد)
5- تعهد قرارداد گارانتي
بخش دوم – مدارك كالاي اوليه :
1- كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه
2- كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز
3- كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه و قبض انبار
بند 8:
اجزاء ، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل كشور
مدارك مورد نياز:
1- درخواست كتبي متقاضي
2- ارائه گواهي از فروشنده مبني بر نماينده انحصاري بودن خدمات بعد از فروش
3- مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سالجاري
4- كپي فاكتور كالا
5- كپي بارنامه يا قبض انبار
(( مدارك مورد نياز كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي))
1- تقاضاي كتبي سازمان دولتي ((با امضاء بالاترين مقام ذيربط آن سازمان))
2- درج اهدايي بودن در اسناد توسط شركت اهداء كننده
3- تائيد اسناد اهدايي توسط سفارت ج.ا.ا در كشور مبداء
4- قبض انبار
5- بارنامه

 

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما