ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 شنبه, 09 فروردين 1399

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394


صفحه تعریف و قوانین ثبت اختراع در سایت اعتماد ادیب

ماده٢٧ قانو مارالذكر مقرر مي دارد: هر كسمدعي يكي ازا مور ذيل باشد مي تواند تقاضاي ثبت نمايد:
١- ابداع هر محصول صنعتي جديد
٢- كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يكن تيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي .
ابداع در ترمينولوژي حقوق دكتر جعفري لنگرودي چنين تعريف شده است : در لغت به معني اختراع و ايجاد چيز تازه است بنابراينوقتي كسي هر گونه محصولي با استفاده از فكر خود در امر صنعت
( استفاده از صنعت بلحاظ عام بودن و گسترده بودن كلمه مي باشد و اطلاق آن به كليه محصولات بوجود آمده بدون وجود سابقه جايز ميباشد.) بوجود آورد يك پديده جديد بوجود آورده كه
داراي صفت تازگي ونو بودن است فلذا استحقاق آن را دارد كه تقاضاي ثبت و حمايت نمايد و هم چنيناست كسي كه يك وسيله جديد را كشف مي نمايد در ترمينولوژي حقوق كلمه كشف چنين تعريف شده: در لغت به معني نمودار ساختن و پرده برداشتن از چيزي كه در پنهاني و خفا بودهاست يا وسايلي كه قبلا موجود بوده به طريقه جديدي مورد بهره برداري جهت دستيابي به نتيجه جديد قرار مي گيرد.
بنابراين قانونگذار قصد ايجاد محدوديت براي ايجادنتيجه جديد از محصولات قديم نداشته و به همين جهت مشوق آحاد مردم مي باشد كه بااتكا به فكر و انديشه خدادادي خود به تفكر و تعقل در زمينه هاي گوناگون برايدستيابي و رسيدن به نتايج جديد بپردازند متفكران و انديشمندان مي توانند با مختصرتغييراتي در وسايل موجود و يا قديمي نتيجه جديدي بدست آورند در اين صورت علاوه بران كه حقوق مخترعين وسايل موجود حفظ مي شود حمايت از نوآوري نيز خواهد شد.
ارائه تعريف جامع و مانع از اختراع كاري بس دشوار است ليكن مي توان بطور اختصاربيان نمود كه از قوه به فعل درآمدن يك فكر يا اعمال يك فكر جديد در روي وسايل موجوديا ايجاد تغيير و تبديل در روي وسايل موجود براي دستيابي به نتيجه جديد اختراعمحسوب مخترع اجازه آن را دارد كه از قانونگذار با تقاضاي ثبت اختراع خود درخواستحمايت نمايد و وفق ماده ٢٩ قانون ثبت علائم و اختراعات كسي كه بدوا تقاضاي ثبتاختراع بنام خود مي نمايد مخترع شناخته شده و پس از ثبت اختراعش مورد حمايتقانونگذار قرار مي گيرد.
اختراعات قابل ثبت:
كليه مواردي كه در زمينه علومو صنعت وكشاورزي در جهت بهبود وارتقاي وضعيت زندگي آحاد جامعه بوده و جنبه تازگيدارد بعنوان اختراع قابل ثبت مي باشد در مقابل آن بنا به دستور ماده ٢٨ قانون ثبتعلائم و اختراعات براي نقشه هاي مالي تقاضاي ثبت پذيرفته نمي باشد و همچنينقانونگذار جهت صيانت از حقوق مردم و خارج ساختن سلطه شخص يا اشخاص خاص بر اموردارويي و بهداشتي ممنوعيتي براي ثبت فورمولها و ترتيبات دوايي مقرر داشته وبرايدفاع از ارزشهاي اجتماعي هر گونه اختراع يا هرگونه اختراع تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت و اخلاق حسنه اجتماع يا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد و يا تضاديبا مقررات شرع مقدس داشته باشد قابل ثبت ندانسته است. بعنوان مثال اگر شخصي وسيلهاي اختراع نموده كه با استفاده از آن در سرقت از منازل مردم تسريع وتسهيل شود قاعدهچنين اختراعي كه مخالف نظم عمومي جامعه مي باشد قابليت ثبت نخواهد داشت.
مدت اعتبار اختراع ثبت شده :
كسي كه مطابق قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعت مصوبتيرماه ١٣١٠ اختراع خود را در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسانده و ورقه اختراعدريافت نمايد وفق ماده ٣٣ قانون مذكور بنا به تقاضاي مخترع به مدت ١٠ يا ١٥ يانهايتا ٢٠ سال مورد حمايت قانوني قرار خواهد گرفت در مدت فوق الذكر مخترع با رعايتمواد قانوني مجاز به هر گونه استفاده قانوني خواهدبود. بعداز انقضاي مدت حمايتقانوني حتي به درخواست مخترع اين مدت قابل تمديد نخواهد بود و منافع اختراع ديگرمتعلق به شخص خاصي نيست بلكه متعلق به عموم مردم جامعه خواهد بود و هركس مي تواندبطور مجاني بدون پرداخت وجهي به مخترع از دانش فني آن اختراع استفاده نمايد.
روشهاي ثبت اختراع در ايران و جهان:
دو روش ثبت اختراع در جهان وجود دارد:
الف: روش اعلامي
ب: روش تحقيقي
روش اعلامي : ثبت اختراع بنحو روشاعلامي بر اساس ادعاي مخترع صورت مي گيرد در اين روش ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقيشده و به شرط عدم سابقه ثبت ادعاي مخترع به ثبت مي رسد ماده ٣٦ قانون ثبت علايمتجارتي و اختراعات مقرر مي دارد كه : ورقه ( سند) اختراع به هيچ وجه براي قابلاستفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين ورقهاختراع مزبور به هيچ وجه دلالت بر اين نميكند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترعواقعي مي باشد و يا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي توانندنسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و خلاف آنرا ثابت نمايند.
باعنايت به ماده فوق الذكر روش ثبت اختراع در ايران روش اعلامي مي باشدمخترع موظف است كه مدارك اختراع ادعايي خود را به اداره ماليكت صنعتي ارائه نمايد واداره ماليكت صنعتي با بررسي ادعاي مخترع در سوابق ثبتي خود يشرط اينكه اختراعمذكور قبلا بنام ديگري به ثبت نرسيده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سنداختراع (ورقه) به نام مخترع را صادر خواهد كرد در اين حالت اداره مالكيت صنعتي كه مسئوليت صدور ورقه (سند) اختراع را بعهده دارد مسئول صحت وسقم اختراع مخترع نميباشد بلكه مخترع شخصاپاسخگو خواهد بود و اگر شخص يا اشخاصي ادعايي نسبت به اختراعثبت شده دارند بايد درمحاكم ذيصلاح قضايي مستقر در تهران با خوانده قرار دادن مخترع اقامه دعوي نمايند و نتيجه رسيدگي و صدور حكم قطعي بيانگر واقعيت امر خواهد بود.
همچنين وفق ماده ٣٧ قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات در صورتي كه :
الف: اختراع اختراع جديد نباشد.
ب: وقتي كه ورقه ( سند) اختراع جهت امور نقشه هايمالي و اختراعات مخل انتظامات عمومي و فرمولها و ترتيبات دوايي صادر شده باشد.
ج: وقتي كه اختراع بطريقه علمي صرف بوده و قابليت استفاده عملي صنعتي يا فلاحتي (كشاورزي ) نداشته باشد.
د: وقتي كه پنج سال از صدور ورقه (سند) اختراع گذشته وبموقع استفاده عملي گذاشته نشده باشد هر ذينفعي مي تواند به مراجع قضايي ذيصلاح درتهران رجوع و تقاضاي صدور حكم دال بر بطلان ورقه اختراع صادر شده از اداره مالكيت صنعتي بنمايد با توجه به مراتب مذكور روش ثبت اختراع در ايران بنحو اعلامي بوده وهر گونه ادعايي در محاكم قضايي مطرح و مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت.
روش تحقيقي: بعضي از كشورها با بهره جستن از وسايل و امكانات و آزمايشگاه هاي مختلف درزمينه هاي متفاوت نسبت به بررسي ماهوي اختراع مخترع اقدام مي نمايند و آزمايشات مدت مديدي بطول مي انجامد تا ادعاي مخترع در خصوص اختراعش مورد بررسي قرار گرفته و صحتيا سقم ادعايش مشخص شود.
در اين نظام سعي مي شود كه اختراع قبل از ثبت بطورمحرمانه نگهداري و حق تقدمي براي ثبت جهت متقاضي منظور شود و اگر ادعاي مخترع مقرونبه صحت نتشخيص داده شد نسبت به ثبت از تاريخ تقاضا و چنانچه ادعاي مخترع صحت نداشتهباشد نسبت به رد اختراع اقدام مي گردد. در برخي از كشورها از هر دو روش استفاده ميگردد مثلا در سوئيس در مورد اختراعاتي كه در زمينه ساعت و دارو انجام مي گيرد روشتحقيقي ودر ساير زمينه ها با استفاده از روش اعلامي نسبت به ثبت اقدام مي شود. بهرهجويي از روش اعلامي و تحقيقي هر كدام مزايا و معايبي دارد كه ذكر آن در حوصله اينمقال نمي گنجد قدر مسلم قانونگذار هر گشور استفاده از يكي از دو روش فوق را متناسببا مقتضيات ومصلحتهاي خاص خود بر مي گزيند ومقررات خاص آن را براي همگان لازمالاتباع مي شمارد.
ورقه اختراع (ياسند اختراع يا گواهي ثبت اختراع) :
وقتيكه اختراع مطابق قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات در اداره ماليكت صنعتي به ثبتبرسد نوشته اي كهاداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضي يا وكيل قانوني او ميدهد ورقه اختراع يا سند ثبت اختراع يا گواهي ثبت اختراع ناميده مي شود كه وفق قانونايجاد حقي براي دارنده آن مي نمايد. ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودنيا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين وجود ورقه اختراع دلالتبراين نمي كند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد و يا شرح اختراع يانقشه هاي آن صحيح است .
ماده ٤٠ قانون فوق الذكر مقرر مي دارد : هر گونه معاملهراجع به ورقه اختراع بايد به موجب سند رسمي بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نيزثبت شود.
وفق ماده ٤٣ قانون
مارالذكر مخترع بايد هر گونه تغيير در اختراع خود را به ثبت برساند.
اقامه دعوي براي بطلان ورقه ( سند ) اختراع:
ورقه اختراع كه درمقام اثبات ثبت اختراع مي باشد در اداره ماليكت صنعتي صادر مي گردد چنانكه قبلا نيزبيان گرديد ورقه اختراع به هيچ وجه سنديت براي قابل استفاده بودن اختراع و يا نوبودن و يا واقع به حقيقت نمي باشد ورقه اختراع دلالت بر اين امر دارد كه اختراعادعايي مخترع بدون داشتن سابقه ثبت به ثبت رسيده و چنانچه ادعايي عليه شخص مخترع يااختراع او وجود دارد بايد در محاكم اقامه و رسيدگي شود.
ماده ٤٦ قانون ثبتعلايم و اختراعات مقرر مي دارد:
رسيدگي به دعاوي حقوي يا جزايي مربوط به اختراعيا علامات تجارتي در محاكم تهران بعمل خواهد آمد اگر چه در مورد دعاوي جزايي جرم درخارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج تهران دستگير شده باشد كه در اينموارد تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم بعمل آمده و دوسيه ( پرونده) براي رسيدگي به محاكم تهران ارجاع ميشود . بنابراين قانونگذار مصلحتدانسته كه در دعاوي مربوط به اختراع يا علامات تجارتي محاكم تهران صالح به رسيدگيباشند و چنانچه جرم در خارج از حوزه استحفاظي تهران به
وقوع پيوسته و يا متهم درخارج از تهران دستگير شده باشد رسيدگي مقدماتي توسط مراجع قضايي محلي صورت گيرد وپرونده متشكله جهت رسيدگي نهايي و صدور حكم به تهران ارسال شود. اداره كل ثبتشركتها و ماليكت صنعتي براساس تبصره ماده اول طرح اصلاحي آيين نامه ثبت شركتها مصوبشهريور ماه ١٣٤٠ عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را براي اجراي مفادمواد ٦و ٧ قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات اختصاص داده است مدير اداره مزبورنسبت به قبول يا رد تقاضانامه هاي مربوط به ثبت شركتهاي تجارتي و موسسات غير تجارتيو علائم تجارتي و اختراعات اتخاذ تصميم نموده و گواهي نامه هاي ثبت را امضا خواهدكرد ماده ٧ قانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات مقرر داشته در صورتي كه تقاضاي ثبت رد شود علل رد بايد صريحا ذكر گردد و متقاضي مي تواند از تصميم رد تا ده روز ازتاريخ ابلاغ به رئيس محكمه اول ابتدايي تهران شكايت كند.
بنابراين چنانچه تقاضاي ثبت اختراع مخترع توسط اداره ماليكت صنعتي رد شود يا مواردي كه بعدا ذكر ميگردد بعد از ثبت پيش آيد اقامه دعوي در خصوص مورد اول ده روز پس از ابلاغ نظريه رداداره مالكيت صنعتي و در خصوص مورد دوم بمحض اطلاع از موارد سوئ بايد نسبت به طرحدعوي در محاكم ذيصلاح قضايي تهران اقدام لازم معمول گردد.
براساس حكم ماده ٣٧قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب ١٣١٠ در موارد ذيل هر ذينفعي مي تواند به محاكمتهران مراجعه و تقاضاي صدور حكم داير بر بطلان ورقه اختراع را بنمايد.
الف: وقتي كه اختراع جديد نباشد و براي آن ورقه اختراع توسط اداره ماليكت صنعتي صادر شدههر ذينفع از اين موضوع مي تواند به استناد اينكه اختراع جديد نيست و پس از اثبات آنمي تواند تقاضاي صدور حكم بطلان ورقه اختراع را بنمايد.
ب: وقتي كه اختراعمربوط به طريقه هاي علمي محض بوده و عملا قابليت استفاده در صنعت و كشاورزي رانداشته باشد هر ذينفع مي تواند اقامه دعوي نموده و تقاضاي بطلان ورقه اختراع رابنمايد.
ج: وقتي كه اختراع به ثبت رسيده پنج سال از تاريخ صدور ورقه اختراع بهموقع استفاده عملي گذاشته نشود هر ذينفع مي تواند به مراجعه صالحه قضايي مراجعه وضمن اثبات اين امر تقاضاي صدور حكم داير بر بطلان ورقه اختراع به ثبت رسيده رابنمايند.
د: در مبحث اختراعات قابل ثبت دستور ماده ٢٨ قانون ثبت علايم واختراعات قيد شده پس اگر اختراعي مخالف با موارد ماده ٢٨ ثبت شود هر ذينفع مي تواندبه مراجع صالحه قضايي مراجعه و ضمن اقامه دعوي تقاضاي صدور حكم داير بر بطلان ورقهاختراع بنمايد.
انتقال حقوق مكتسبه از ثبت اختراع :
انتقال حقوق مكتسبه ازاختراع به دوصورت انتقال اختياري و انتقال قهري متصور ميباشد .
الف: انتقالاختياري : هر شخصي كه اختراعش وفق مقررات قانوني در ايران به ثبت رسيده و ورقهاختراع را تحصيل نموده باشد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون نسبت به انتقال عين يا منافع وي اجازه استفاده به ديگري اقدام نمايد .
ماده ٤٠ قانون ثبت علايمو اختراعات مقرر داشته هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع بايد به موجب سندرسميبوده و در دفتر ثبت اختراع تحصيل نموده بايد هر گونه نقل و انتقال يا اجازه استفادهاز اختراع را بموجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي انجام و با ارائه سند رسمي بهاداره ماليكت صنعتي تقاضاي ثبت مفاد نقل و انتقال يا هرگونه واگذاري ديگر را دردفتر ثبت بنمايد.
ب: انتقال قهري : در صورتي مالك ورقه اختراع فوت نمايند وراثمتوفي نسبت به اخذ ورقه انحصار وراثت از مراجع ذيصلاح اقدام و سپس ورقه مزبور را بهاداره مالكيت صنعتي ارائه تا نسبت به ثبت مفاد آن (براساس قانون ارث يا وصيت نامهمتوفي ) در دفتر ثبت اختراع اقدام شود.
حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده : پساز ثبت اختراع بنام متقاضي و صدور ورقه اختراع آگهي اختراع ثبت شده در روزنامه رسميجمهوري اسلامي ايران درج خواهد شد و پس از آن هر كس مي تواند به اداره ماليكت صنعتي مراجعه و كتبا درخواست ملاحظه اسناد و اوراق و نقشه هاي مربوط به اختراع را بنمايدرئيس اداره مالكيت صنعتي ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شدهدر حضور احدي از كاركنان اداره را صادر خواهد نمود و چنانچه متقاضي نياز به كپيبرابر اصل از اسناد و مدارك و نقشه اختراع داشته باشد بايد كتبا تقاضا نموده و ضمن پردخت حقوق دولتي متعلقه كپي درخواست شده توسط اداره تهيه و ضمن اخذ رسيد به متقاضيتحويل مي گردد . ماده ٤٢ قانون ثبت علايم واختراعات مقرر مي دارد مراجعه به كليهاسنادو اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدرو ورقه اختراع آزاد است و هر كس ميتواند از اسنادو اوراق مربوط بورقه اختراع يا علامت راجعه به آن با تاديه حقي كهبموجب نظامنامه معين خواهد شد سواد مصدق تحصيل كند.
الزام به ثبت تغييرات دراختراع ثبت شده :
تغييرات در اختراع بايد وفق مقررات با پردخت حقوق دولتي دراداره ماليكت صنعتي به ثبت برسد و مراتب در روزنامه رسمي درج شود هر گونه تغيير يااضافه يا تكميلي در مدت اعتبار ورقه اختراعات بايد با رعايت شرايط با تسليماظهارنامه همراه با توصيف مشروح و نقشه هاي اختراع بوده و ورقه اختراع تكميلي صادرگردد ورقه اختراع تكميلي تابع همان شرايط و مقررات و اعتبار ورقه اختراع اصلي خواهدبود .
تغييرات مربوط به نام و نشاني و تابعيت مخترع نيز بايد به ثبت برسد.
چنانچه تغييرات مربوط به اصل اختراع يا مالك يا نام ونشاني و تابعيت مخترع بهثبت نرسد اين گونه تغييرات قابليت استناد و ادعا را در مراجع و محاكم ندارد.
مدارك لازم جهت تقاضاي ثبت اختراع :
وفق ماده ٢٢و ٢٣ آيين نامه اجراييقانون ثبت علايم تجارتي و اختراعات متقاضي ثبت بايد مدارك ذيل راتهيه و به ادارهماليكت صنعتي تسليم نمايد. ١- اظهارنامه اختراع ٣ نسخه
اظهارنامه اختراع بهفرم مخصوص بوده و جزئ اوراق بهادار مي باشد متقاضي بايستي از واحد فروش اوراقبهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها تهيه و مانند فرم نمونه صفحات بعدي نسبت بهتكميل و امضاي آن اقدام نمايد.
٢- توصيف مشروح اختراع يا وسيله جديدي كه بررسيآن تقاضا مي شود ٣ نسخه . اختراع مورد ادعاي مخترع بايد بطور كامل شرح داده شود درشرح اختراع بايد تمام جنبه هاي اختراع ادعايي بطور وضوح بيان گردد توصيه مي شود درتهيه شرح توصيف اختراع از كاغذهاي آ ٤ استفاده گردد.
٣- نقشه هاي اختراع ٣ نسخه
نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقياس متري تهيه و ذيل نقشه ها توسطمتقاضي يا وكيل او امضا و مهر شود وفق ماده ٢٧ آيين نامه اجرايي قانون ثبت علايمتجارتي و
اختراعات نقشه ها و توصيف مشروح اختراع در روي كاغذي كه ٣٤ سانتي متر طولو ٢٢ سانتي متر عرض داشته باشد رسم گردد و همچنين برايا نجام امر مذكور فقط از يكروي كاغذ استفاده شود.
٤- در صورتي كه تقاضانامه توسط وكيل متقاضي تسليم ادارهماليكت صنعتي شود اصل وكالت نامه يا رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده بايستي ضميمهاظهارنامه گردد.
٥- در صورتي كه تقاضاي ثبت اختراع از طرف شركت ثبت شده بعملآمده باشد يك برگ روزنامه رسمي دال بر مديريت شركت بايستي به ضميمه مدارك تسليماداره مالكيت صنعتي شود.
٦- فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين
٧- قبض رسيدبانكي حق الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع
روش بررسي تقاضاي ثبت اختراع:
هر كدام از ٣ مورد مدارك خواسته شده (اظهارنامه يك برگ شرح و توصيف اختراع وبرگ هاي آن شماره شده باشد يك سري نقشه اختراع در هر چند صفحه كه باشد يك سري ) راجداگانه منگنه نموده و به اداره مالكيت صنعتي ارائه شودمسئول مربوط نسبت به بررسياوليه مدارك اقدام و سپس دستور پرداخت حق الثبت اظهارنامه ثبت اختراع را صادر خواهدنمود وجه مذكور در شعبه بانك ملي مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع ورسيد پرداخت بضميمه مدارك تسليم اداره مالكيت صنعتي شود اداره مذكور پس از دريافت اظهارنامه اختراع صحت تشريفات مقدماتي آن را مورد رسيدگي قرار مي دهد و پس از واردنمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه ثاني آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است پس از امضا ممهور به مهر ساعتي كه داراي ساعت و تاريخ روز ماهسال وصول است نموده و يك نسخه را تسليم متقاضي مي كنند نسخه ديگر در سوابق اظهارنامه ها ضبط و نسخه سوم جهت بررسي به كارشناس ارجاع مي گردد كارشناس مربوطهنسبت به بررسي اختراع از جهت سابقه ثبت اقدام و در صورت ملاحظه عدم سابقه ثبت دستورپرداخت حق الثبت اختراع را صادر و مخترع متقاضي يا وكيل او مبلغ معينه در بانك مليمستقر در سازمان ثبت را توديع و رسيد مربوط را بهمراه يك برگ گواهي نامه ثبت اختراع كه از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها خريداري نموده به همراهيك برگ فتوكپي از آن به اداره مالكيت صنعتي تحويل بدهد مراتب ثبت اختراع بصورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي تحويل متقاضي يا وكيل او مي گردد پس از درج درروزنامه رسمي يك نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهي نامه ثبت اختراع توسطاداره مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف و نقشه اختراع ضميمه و قيطان كشي شده و پساز امضاي مدير اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ممهور به مهر اداره تسليم متقاضييا وكيل قانوني او مي گردد.
در صورتي كه اختراع مورد تاييد اداره مالكيت صنعتيقرار نگيرد اداره مزبور نسبت به رد اظهارنامه اختراع اقدام و رد اظهارنامه كتبا به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي شود متقاضي يا وكيل قانوني او مي تواند ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم ادارهماليكت صنعتي به مراجع ذيصلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد چنانچه در مدت دهروز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم دادخواست اقدام ننمايدديگر ادعايش در مراجع ذيصلاح قضايي مسموع نخواهد بود.
ورقه هاي اختراع
ورقه اختراع سندي است كه به منظور بهره برداري انحصاري از اختراعبراي مدت محدودي به مخترع اعطا مي شود تا رقباي وي قادر نباشند از اختراع او برايتهيه و فروش محصولات سو استفاده نمايند.
حق انحصاري استفاده از اختراع زماين بهرسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار ميگيرد كه اختراع مطابق مقررات توديع و به ثبترسيده باشد درغير اينصورت استفاده از اختراع ثبت نشده براي ديگران آزاد تلقي شده وهركس مي تواند از آن براي توليد محصولات خود بهره مند گردد.
ماده ٢٦ قانون ثبتعلائم واختراعات مقرر ميدارد: هر قسم اكتشافات يا اختراع جديد در ضعب مختلفه صنعتييا فلاحتي به كاشف يا مخترع آن حق انحصاري مي دهد كه بر طبق شرايط و مدت مقرر دراينقانون از اكتشاف يا اختراع خود استفاده نمايد. مشروط بر اينكه اكتشاف يا اختراعمزبور مطابق مقررات اين قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.

نوشتهاي كه دراين مورد اداره ثبت اسناد تهران مي دهد ورقه اختراع ناميده مي شود.
برابر ماده ٣٣ ق.ث.ع.و.ا: مدت اعتبار اختراع به تقاضاي مخترع مي تواند ١٠ . ١٥يا حداكثر ٢٠ سال باشد. و مدت مزبور صراحتا در ورقه اختراع قيد مي گردد. در چنين صورتي مخترح يا قائم مقام قانوني او حق انحصاري ساخت يا فروش اعمال يا استفاده ازاختراع خود را خواهد داشت.
در حقوق ايران برخلاف حقوق فرانسه به صرف ادعايمخترع اداره ثبت مبادرت به ثبت اختراع مورد ادعاي او مي نمايد وملزم نيست كه در اينزمينه تحقيقاتي به عمل آورد.
م . ٢٧ (ق.ث.ع.و.ا.) مي گويد: هركس مدعي يكي ازامور زير باشد مي تواند تقاضاي ثبت بنمايد:
- ابداع هر محصول صنعتي جديد.
- كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك تنيجه يامحصول صنعتي يا فلاحتي.
ماده ٣٦ قانون مزبور در مورد جنبه اعلامي بودن ثبت وعدم نياز به بررسي صحت ادعاي مخترح چنين مقرر مي دارد: ورقه اختراع به هيچ وجه برايقابل استفاده بودن و يا جديد بودن ويا حقيقي بودن اختراع سنديت ندارد و همچنين ورقهمزبور به هيچ وجه دلالت بر اين نمي كند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي ميباشد و يا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است و اشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران (دادگاه عمومي فعلي) اقامه دعوي كرده و خلاف آنرا ثابت نمايند.)
ملاحظه مي شود كه مواد مذكور ورقه هاي اختراع ايراني را از هرلحاظ بي اعتبار ساخته و فقط به زيان ديده حق ميدهد كه به ثبت اختراع يا اكتشافاعتراض نموده و تقاضاي بطلان و جبران زيان وارده را از فاعل زيان بنمايد.
نتيجه حمايت از مالكيت صنعتي شامل علائم و اختراعات مي باشد و در بازرگاني داخلي وبين المللي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و به همين دليل معاهده هاي چند جانبه بسياري بين دولتها منعقد گرديده است كه از آن جمله مي توان كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و سازمان جهاني مالكيت فكري و پيمان همكاري ثبت اختراع رانام برد.

 

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما