ماژول خرید آنلاین بانک ملت

لطفا شرح و مبلغ مورد نظر را براي پرداخت وارد نماييد

شرح:

مبلغ: (ريال)

تاریخ و زمان فارسی

 چهارشنبه, 29 آبان 1398

جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 13942 ـ مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که لا اقل 8 متر عرض داشته و این گذرگاه در هرحال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد.

3 ـ رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت در مورد اراضی‌مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آیین ‌نامه ‌های مربوط به آن‌.

4 ـ منظور داشتن حداقل 75 درصد از مساحت زمین بصورت فضای باز و در صورتیکه‌ساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از 50 درصد مساحت‌زمین‌.

5 ـ ارایه طرحی که بتصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردیکه مرجع مشخصی‌برای تصویب طرح وجود ندارد تایید مراجع مقرر در ماده 6 این آیین ‌نامه ‌.

6 ـ اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده 6 این آیین ‌نامه و رعایت مشخصات مندرج در پروانه‌مذکور.

تبصره 1 ـ ضوابط مذکور در بند 1 این ماده در صورتی لازم‌الرعایه خواهد بود که آن ضوابط‌بموجب مقررات قانونی وضع و اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربط در حدود قانون به‌مراجع صادرکننده پروانه ابلاغ گردیده باشد.

تبصره 2 ـ دستورالعمل طرز اجرای بند 6 این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت‌کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 ـ در محلهایی که طرح جامع منطقه‌ای یا ناحیه‌ای برای آنها تهیه گردیده و بتصویب‌مراجع مقرر در قوانین مربوط برسد و یا بعنوان قطب کشاورزی یا صنعتی تعیین شود هرگاه ضوابط‌مشخصی در طرح‌های فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی و ساختمان و ایجاد تاسیسات عمومی‌مقرر شده باشد ضوابط مذکور در صدور پروانه ساختمان و ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک‌ملحوظ خواهد گردید.

«الحاقی 5/11/1373: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرحهای منطقه‌ای یاناحیه‌ای‌را در محدوده یک ناحیه شامل یک یا چند شهرستان‌ ، تحت عنوان طرحهای توسعه و عمران‌(جامع‌) ناحیه‌ای‌ ، به همراه طرح جامع شهرهای مراکز شهرستانهای مشمول ناحیه را برای یک دوره‌بیست ساله تهیه و کاربریهای اراضی و ضوابط و مقررات تفکیک زمین و احداث بنا را در محدوده‌شهرستان یا شهرستانهای مذکور تعیین و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‌پیشنهاد نماید.

رعایت کلیه ضوابط مقرر در طرحهای توسعه و عمران (جامع‌) ناحیه‌ای مصوب و ضوابط‌زیست محیطی در تهیه و اجرای طرحهای جامع و هادی کلیه شهرهای واقع در ناحیه مشمول‌طرحهای توسعه و عمران مذکور یا احداث شهر و شهرکهای جدید همچنین استفاده از اراضی واحداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای واقع در ناحیه یاد شده ضروریاست‌.

تغییرات طرح‌های منطقه‌ای پس از بررسی کارشناسی در وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب‌شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده و تغییرات طرحهای ناحیه‌ای پس از بررسی کارشناسی‌توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان در صورتی که مغایر با اساس طرح نباشد به تصویب‌کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور نماینده وزارت نیرومی‌رسد و در صورت وجود مغایرت اساسی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری‌برسد.

یک نسخه از مدارک فنی طرح‌ها شامل مطالعات و نقشه‌ها و تغییرات آنها در دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت مسکن و شهرسازی و یک نسخه دیگر از آنها در دبیرخانه‌کمیسیون ماده (5) در سازمان مسکن و شهرسازی استانها نگهداری خواهد شد.

سازمانهای مسکن و شهرسازی وظیفه دارند عملکردها را با طرحهای مصوب تطبیق و مواردتخلف را به استانداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی گزارش نمایند.

رعایت بند 3 تبصره 72 قانون برنامه دوم در طرحهای فوق الذکر ضروری است همچنین احداث‌شهرها و شهرکهای جدید در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است‌.

تبصره 4 ـ حریم مذکور در بند (1) این ماده نسبت به راهها ، به عنوان نوار حفاظتی که احداث‌هرگونه ساختمان و تاسیسات در آن ممنوع می‌باشد عبارتست از: تا عمق (150) متر از منتهیالیه‌حریم قانونی راه در طرفین ورودی کلیه راههای بین شهری به طول (5) تا (20) کیلومتر از انتهای‌محدوده استحفاظی هر شهر ، مناطق حساسی که در بقیه طول راه ممکن است در معرض ساخت وساز قرار گیرند به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین ‌نامه و تا عمق (150) متر در طرفین‌تمام طول جاده‌های کمربندی که خارج از محدوده استحفاظی شهرها واقع می‌گردند.

رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راهها در تمام موارد الزامی است‌.

تعیین طول مناسب نوار حفاظتی هریک از راههای بین شهری بر حسب اهمیت و قابلیت توسعه‌شهر و همچنین تعیین حدود نوار حفاظتی در بقیه طول راهها که مشمول ممنوعیت احداث هرگونه‌ساختمان و تاسیسات قرار می‌گیرند ، بر عهده کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین ‌نامه می‌باشد. درمواردی که ساختمانها و تاسیساتی طبق ضوابط مقرر در این آیین ‌نامه و پس از اخذ پروانه در خارج‌از حدود نوار حفاظتی مزبور یا در منتهیالیه حریم قانونی در بقیه طول راهها ساخته می‌شوند ، لازم‌است نقشه چگونگی دسترسی آنها به خطوط مواصلاتی به تایید وزارت راه و ترابری برسد.

ایجاد خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق و شبکه‌های مخابراتی‌ ، پلها و تونلهای واقع در مسیرراهها ، لوله‌های انتقال نفت و گاز و کانالها و شبکه‌های آبیاری‌ ، خطوط و لوله‌های آبرسانی‌ ، سیل‌بندها و سیل‌گیرها بعد از حریم راهها از شمول این آیین ‌نامه مستثنی و تابع قوانین و مقررات‌مربوط‌ ، می‌باشد.

ماده 5 ـ در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن پنجهزار متر مربع یابیشتر باشد ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یا کشاورزان یاکارگران کشاورزی تا میزان حداکثر 4 درصد مساحت زمین مشروط بر اینکه مساحت زیربنای‌ساختمان از 600 متر مربع تجاوز نکند مجاز است و بدون نیاز به اجرای بند 5 ماده 4 این آیین ‌نامه ‌پروانه ساختمان صادر می‌گردد.

ماده 6 ـ صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت‌های لازم برای اینکه ساختمان طبق‌مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه‌ ، بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده (4) این آیین ‌نامه درمورد آنها رعایت شود ، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها بعهده مرجعی خواهد بود که درهر ناحیه توسط استانداری تعیین می‌گردد.

مناطقی که صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت در آنها الزامی است به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ مناطق مجاور شهرهای بزرگ یا حدفاصل شهرهای نزدیک بهم که امکان توسعه و اتصال‌آنها به یکدیگر وجود دارد و همچنین اراضی مجاور و نزدیک به راههای مواصلاتی کشور که حدودآنها توسط کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین ‌نامه تعیین و قبلا از طریق انتشار آگهی درروزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و مرکز ، اعلام می‌گردد.

ب ـ مناطق حساسی که در طول راهها بعد از منتهیالیه نوار حفاظتی یا حریم قانونی راه ممکن‌است مورد ساخت و ساز قرار گیرند و به تشخیص کمیسیون موضوع ماده (13) این آیین ‌نامه احداث‌بعضی از ساختمانهای مجاز در آنها مشمول صدور پروانه و نظارت ساختمانی می‌گردد.

ج ـ مناطقی که بنا به مقتضیات محل به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیسیون موضوع ماده‌(13) این آیین ‌نامه با اعلام قبلی و انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و مرکز احداث‌تمام یا بعضی از انواع ساختمانها در آنها مشمول دریافت پروانه می‌گردد.

د ـ رعایت ضوابط مقرر در بندهای (1) تا (3) از ماده (4) این آیین ‌نامه در مورد کلیه مناطق

الزامی است‌.

ماده 7 ـ مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آیین ‌نامه و تامین تسهیلات لازم‌برای انجام فعالیتهای سالم و هماهنگ ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها وراهنمایی و ارشاد کسانیکه قصد ایجاد ساختمان و تاسیسات در این قبیل نقاط دارند و جلوگیری ازتخلفات ساختمانی در حوزه هر استان یا فرمانداری کل بعهده استاندار یا فرماندار کل می‌باشد که با استفاده از سازمانهای دولتی واقع در حوزه استان این وظیفه را انجام دهد.

ماده 8 ـ هرگاه در ایجاد ساختمانها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و درخارج از قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آیین ‌نامه نشده باشد بطریق زیر عمل خواهدشد:

1 ـ بنا به تشخیص مهندسین و تکنیسین‌های ساختمانی و تاسیساتی که از طرف استاندار مأمورنظارت شده‌اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که‌مورد تایید مرجع صادرکننده پروانه باشد از طرف استاندار یا فرماندار کل قرار گیرد دستور توقف‌عملیات ساختمانی صادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند 2 این‌ماده تعیین شود.

2 ـ اعم از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته و یاساختمان و تاسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در موردکیفیت رفتار با متخلف با توجه بقوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره‌برداری یا ادامه کارساختمان بعهده یک هیات پنج‌نفری مرکب از نمایندگان استانداری‌ ، انجمن استان‌ ، اداره کل مسکن وشهرسازی‌ ، اداره کل کشاورزی و منابع طبیعی و اداره کل صنایع و معادن خواهد بود. در اتخاذتصمیم هیات مذکور اکثریت سه رای موافق مناط اعتبار است‌.

تبصره ـ کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی‌و یا اعلام تخلف بموضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید.

ماده 9 ـ هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهای مسکونی و عمومی و اجتماعی در محدوده‌مسکونی روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرار داشته باشد تا زمانیکه از طرف‌وزارت تعاون و امور روستاها ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و بموقع اجرا گذاشته نشده است‌تابع عرف محلی خواهد بود و تعیین محدوده مسکونی هر روستا بعهده وزارت تعاون و امورروستاها می‌باشد.

ماده 10 ـ ایجاد ساختمانها و تاسیسات نظامی‌ ، انتظامی‌ ، امنیتی‌ ، مرزی و همچنین ساختمانهاو تاسیسات مربوط به طرحهای آب و فاضلاب و برق ، لوله‌کشی‌های نفت و گاز ، تاسیسات فنی‌مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و گاز ، خطوط ارتباطی و مخابراتی و واحدها و مجتمع‌های‌مسکونی و سایر تاسیسات متعلق به سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت و شهرداریها در خارج ازمحدوده قانونی شهرها تابع پروژه‌ها و طرح‌های مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحیتدارمربوط می‌باشد و مقامات تهیه‌کننده و تصویب‌کننده این قبیل پروژه‌ها و طرحها باید رعایت ضوابط‌عمومی ایجاد ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها را به ترتیبی که در این‌آیین ‌نامه مقرر شده است بر حسب مورد بنمایند.

نظرات (0)add
نوشتن نظر
كوچكتر | بزرگتر

busy

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما